Strategia Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej

Różnorodna i zaangażowana wspólnota, oddziałujące społecznie badania naukowe czy troska o środowisko - to jedne z celów Strategii Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej. Dokument pozytywnie zaopiniował Senat PW podczas posiedzenia, które odbyło się 23 czerwca 2021 r.

Przyjęta przez Senat PW Strategia będzie realizowana do 2030 r. i rozwijana, bowiem dokument stanowi podstawę do dalszych prac, przy zachowaniu spójności ze Strategią rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Hasłem przewodnim jest „TROSKA”. Wokół niego zbudowano cele strategiczne Politechniki Warszawskiej w obszarze społecznej odpowiedzialności:

  • Troszcząca się o środowisko przyrodnicze uczelnia - wspieranie badań mających pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, a także wdrażanie rozwiązań chroniących je we wszystkich aspektach funkcjonowania Uczelni;
  • Różnorodna i zaangażowana wspólnota - zwiększenie dostępności Uczelni dla interesariuszy (w tym studentów zagranicznych oraz osób ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami), zwiększenie zaangażowania i udziału we wspólnocie Uczelni poprzez wprowadzenie sprawnego obiegu informacji, budowanie kultury społecznie odpowiedzialnej wspólnoty akademickiej, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w miejscu pracy i studiowania;
  • Oddziałujące społecznie badania naukowe - wspieranie badań mających istotny wpływ na poprawę jakości życia, wprowadzanie do obszarów badawczych zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością;
  • Społecznie odpowiedzialni absolwenci - upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności w programach kształcenia, wprowadzenie zagadnień dotyczących etyki zawodowej i zrównoważonego rozwoju do programów kształcenia, wspieranie rozwoju kompetencji oraz kształtowanie postaw społecznych studentów i doktorantów;
  • Kompetentni, świadomi i usatysfakcjonowani pracownicy - zapewnienie warunków do ciągłego podnoszenia kompetencji i rozwoju pracowników, monitorowanie i zwiększanie ich satysfakcji, promowanie i wspieranie postaw prozdrowotnych;
  • Aktywna Politechnika we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi - zwiększenie roli interesariuszy zewnętrznych w życiu Uczelni, integracja absolwentów ze społecznością PW, tworzenie ekosystemu rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości.

W każdym obszarze wskazane są rekomendowane działania mające przyczynić się do realizacji założonych celów, a także już realizowane, zgodnie z przyjętymi zasadami, projekty. Zasady odpowiadają zobowiązaniom wynikającym z Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, do której Politechnika Warszawska przystąpiła w 2019 r.

Uczelnia podejmowała wiele inicjatyw i działań związanych z ideą społecznej odpowiedzialności, która wpisana jest w tradycję i misję Politechniki Warszawskiej. Już sto lat temu prof. Karol Adamiecki, jeden z twórców nauki o organizacji i kierowaniu oraz wykładowca PW wskazywał na znaczenie dobra ogólnospołecznego: „Kierując zakładem przemysłowym, rozumie się, musimy bilansować i wyniki naszej pracy również z innych punktów widzenia, a więc pod względem korzyści dla danego zakładu przemysłowego, w którym pracujemy, dla całych gałęzi przemysłu, korzyści dla pracowników, dla kapitału włożonego w zakład przemysłowy, wreszcie korzyści własnej kierownika. Ale ponad wszystkimi tymi bilansami stoi bilans ogólnospołeczny. Jako obywatele kraju cywilizowanego, nie mamy prawa podsumowywać rezultatów naszej pracy z jakiegokolwiek punktu widzenia, ignorując interesy ogólnospołeczne”.

Ze Strategią Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej można zapoznać się TUTAJ>>

Powiązany materiał:

PW podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni