Logo HR Excellence in Research

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała inicjatywę Politechniki Warszawskiej dotyczącą wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, warunkującego otrzymanie logo HR Excellence in Research. 

Kolejnym etapem ubiegania się o logo będzie przeprowadzenie analizy zgodności zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w uczelni. 

Europejska Karta Naukowca jest dokumentem opisującym prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji, które przestrzegane przez pracodawców, zagwarantują równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie.

Przyznanie logo HR jest jednym z działań Komisji Europejskiej nakierowanych na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy i karier naukowców w Europie i tym samym zwiększenie ich mobilności.

Posiadanie logo HR, oznacza m.in.:

• wyróżnienie i prestiż dla jednostki naukowej jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne  z europejskimi standardami warunki przy realizacji działalności naukowej i/lub badawczo rozwojowej (B+R),

• podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce naukowej, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej respektującej transparentne zasady przy rekrutacji naukowców,

• premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych KE (np. Horyzont 2020),

• premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych NCN, NCBiR, a także w konkursach i programach MNiSW.

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej został powołany Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Do współpracy z Zespołem Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych wyznaczyli Pełnomocników ds. wdrożenia logo HR.

Jednym z głównych etapów ubiegania się o przyznanie przez Komisję Europejską logo HR  będzie przeprowadzenie wewnętrznej analizy zgodności czterdziestu zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej.

Na podstawie analizy zostanie przygotowana strategia HR i plan działań ukierunkowane na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji. Jednym z narzędzi wewnętrznej analizy będzie ankieta skierowana do pracowników naukowo - dydaktycznych i naukowych, naukowo - badawczych, naukowo - technicznych. Badanie ankietowe rozpocznie się 11 czerwca 2018 r., a wszelkie opinie dotyczące warunków pracy w Politechnice Warszawskiej, będą bardzo przydatne.

Informacje dotyczące logo HR Excellence in Research znajdują się na stronie internetowej Zespołu ds. Nauki Politechniki Warszawskiej.

Źródło:  Zespół ds. Nauki PW