Kurs Polskiego Języka Migowego dla pracowników PW

Politechnika Warszawska uruchamia kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A1 (początkujący) dla pracowników Politechniki Warszawskiej. Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie wypełnionych zgłoszeń do dnia 30 października 2015 r.

Poniżej przedstawiamy Regulamin rekrutacji oraz kursu Polskiego Języka Migowego dla Politechniki Warszawskiej .

  1. Kurs skierowany jest do pracowników dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych i administracyjnych PW.
    Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie statusu pracownika Politechniki Warszawskiej na czas trwania kursu.
  2. Kurs obejmuje poziom podstawowy (A1) i trwa 60 godzin dydaktycznych (45 godzin zegarowych).
  3. Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach. Organizator dopuszcza maksymalnie 20% nieobecności (tj. do 12 h dydaktycznych).
  4. Przebieg rekrutacji:
  • aby wziąć udział w kursie należy przesłać formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną na adres niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl. Podanie informacji nieprawdziwych uniemożliwi wzięcie udziału we wszystkich pozostałych formach wsparcia organizowanych przez Sekcję ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Warszawskiej,
  • o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z możliwości skorzystania z innych form wsparcia oferowanych przez Sekcję ds. Osób Niepełnosprawnych PW w sytuacji, gdy osoba po zakwalifikowaniu się na kurs zrezygnuje z uczestnictwa, z przyczyn innych niż losowe. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający udział w kursie.

Uwaga! Organizatorzy zwracają się z prośbą wskazania najbardziej dogodnego terminu, ponieważ zostanie uruchomiona tylko jedna grupa (środowa lub piątkowa). Jeśli oba terminy są możliwe, uczestnicy proszeni są o zaznaczenie tego na formularzu.

Kurs PJM A1 zgłoszenie

Źródło: BSS PW, Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych