„Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej” - kolejna konferencja w ramach NKN

„Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej” to tytuł kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki (NKN). Wydarzenie odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2017 r. w Katowicach. 

Głównym tematem konferencji będzie przyszłość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Zależy ona od jakości kadry naukowej i dydaktycznej. Fundamentalną rolę w jej kształtowaniu odgrywają studia doktoranckie i staże podoktorskie. Pod tym względem diagnoza sytuacji w naszym kraju nie jest korzystna. Dotyczy to zarówno samych studiów, jak i jakości doktoratów i habilitacji - przy istniejącym zróżnicowaniu między dyscyplinami i wydziałami.

Kolejnym istotnym zagadnieniem poruszonym podczas wydarzenia będzie wątek zróżnicowania ścieżek kariery akademickiej w związku z realizacją przez sektor akademicki różnych funkcji. Zwykle proponuje się rozróżnienie pomiędzy ścieżką naukową (naukowo-dydaktyczną), dydaktyczną i wdrożeniową. Postuluje się, by istniała możliwość wyboru pomiędzy tymi ścieżkami i osiągania awansu w oparciu o kryteria właściwe dla każdej z nich.

Ponadto przedstawiciele środowisk akademickich i administracji podejmą debatę nad problematyką dotychczasowych kryteriów uzyskiwania uprawnień do nadawania stopni naukowych. Oparte są one bowiem jedynie na spełnianiu warunku minimum kadrowego, a przecież doktoranci powinni być przede wszystkim kształceni w ośrodkach, w których prowadzi się intensywnie badania naukowe - co dokumentuje poziom publikacji, wdrożeń czy liczba realizowanych grantów i kontraktów badawczych.

Jak podnieść poziom doktoratów i studiów doktoranckich? Jak doprowadzić do tego, by dyplom doktora gwarantował gruntowną znajomość i umiejętność stosowania najbardziej nowoczesnego warsztatu badawczego? Jak zatem ująć te zróżnicowane formy zaangażowania w reguły oceny i system awansu zawodowego? Jak ująć kryteria oceny i awansu z perspektywy koncentracji na określonym rodzaju działalności? Na którym etapie założyć możliwość zróżnicowania ścieżki kariery? Jakie kryteria powinien spełniać podmiot uprawniony do prowadzenia studiów doktoranckich, nadawania stopnia doktora  lub doktora habilitowanego? - na te i inne pytania odpowiedzi będą starali się odnaleźć eksperci podczas czwartej już konferencji programowej NKN.

Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski. Formularz zgłoszeniowy na konferencję jest dostępny na stronie MNiSW.

***

Podczas trzech pierwszych spotkań w ramach konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz administracji zastanawiali się nad umiędzynarodowieniem polskiej nauki i uczelni oraz nad perspektywami polskiej humanistyki. Ponadto wraz z przedstawicielami biznesu analizowano możliwości zacieśnienia związków nauki i gospodarki.

Na rok 2017 planowane są konferencje poświęcone doskonaleniu nauki i edukacji akademickiej, zróżnicowaniu modeli uczelni i instytutów badawczych, finansowaniu nauki i szkolnictwa wyższego, oraz ustrojowi uczelni i zarządzaniu nimi. Już w marcu przedstawione zostaną trzy propozycje projektów ustawy o szkolnictwie wyższym. Podjęte inicjatywy służyć mają przygotowaniu ostatecznej wersji nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, propozycji finansowych oraz dobrych praktyk, które mają być ostatecznie przedyskutowane i przyjęte podczas Narodowym Kongresie Nauki we wrześniu 2017 r. w Krakowie. Opracowane rozwiązania prawne zostaną następnie przedstawione przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w Sejmie. W ten sposób wypracowany zostanie fundament, na którym w kolejnych latach będzie się rozwijać polska nauka.

Więcej informacji: Narodowy Kongres Nauki 

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego