III Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój

Spotkania przewidziano w czterech lokalizacjach: w Poznaniu (11.04), Wrocławiu (13.04), Lublinie (15.06) i Gdańsku (18.04). Zakres tematyczny prac obejmuje nauki przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki humanistyczne i społeczne.

Konferencja ma na celu m.in.:

  • prezentację prac badawczych i przeglądowych Młodych Naukowców;
  • wygłoszenie referatu lub/i prezentację posteru;
  • publikację dwóch artykułów oraz streszczenia swojego wystąpienia (formy książkowe z nadanymi numerami ISBN oraz online);
  • integrację środowiska i interdyscyplinarną wymianę doświadczeń;
  • nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracę z innymi jednostkami naukowymi,
  • przyznanie wyróżnień dla najlepszych referatów i posterów Młodych Naukowców.

Podejmowana tematyka obejmie w szczególności nauki przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne, humanistyczne i społeczne.

Konferencja skierowana jest do:

  • doktorantów, zarówno posiadających jak i nie posiadających otwartego przewodu doktorskiego;
  • młodych naukowców z tytułem doktora w wieku do 35 roku życia (Early Stage Researchers - obrona doktoratu + 5 lat);
  • magistrantów chcących już teraz budować swój dorobek naukowy, by kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Szczegóły w Komunikacie oraz na stronie: www.mlodzinaukowcy.com.

Źródło: mlodzinaukowcy.com