Promocje doktorskie, medale i odznaczenia. Marcowa uroczystość w Małej Auli PW

22 marca 2016 r. Politechnika Warszawska przywitała w swoim gronie nowych doktorów oraz wręczyła kolejne habilitacje. Podczas uroczystości dr hab. inż. Łukasz Albrecht odebrał Medal Młodego Uczonego.

Wydarzenie otworzył Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, który kilka dni wcześniej - 16 marca br. został wybrany na kolejną kadencję (2016-2020). W swoim przemówieniu podkreślił, że - promocje doktorskie i habilitacyjne są świadectwem rozwoju i aktywności naukowej Uczelni w kreowaniu kadry naukowej, która za kilka lat będzie decydować o kształcie i pozycji Politechniki Warszawskiej lub również innych ośrodków naukowych w Polsce i na świecie, bo przecież kreujemy kadrę naukową nie tylko na nasze potrzeby.

Fotogaleria uroczystości

Marcowa uroczystość promocji objęła 16 osób (z 9 wydziałów PW), którym nadano stopień doktora oraz 25 osób ze stopniem doktora habilitowanego (z 14 wydziałów PW). Listy osób wskazanych do odebrania w/w stopni naukowych zamieszczamy poniżej.

Tego samego dnia został przyznany dziewiąty już z kolei Medal Młodego Uczonego, który otrzymał dr hab. inż. Łukasz Albrecht z Politechniki Łódzkiej na mocy postanowienia Kapituły Medalu z dnia 21 maja 2015 r. Sylwetkę naukowca przedstawił prof. Mieczysław Mąkosza, doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej, autorytet w dziedzinie nauk chemicznych (Instytut Chemii Organicznej PAN).

Dr hab. inż. Łukasz Albrecht jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Na ostatnim roku studiów magisterskich (2004) w zakresie Chemii Związków Biologicznie Ważnych został wyróżniony stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne osiągnięcia w nauce. Jego praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w 2009 r. została wyróżniona m.in. nagrodami Prezesa Rady Ministrów oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Po obronie doktoratu został stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program Kolumb - stypendium na zagraniczne staże prodoktorskie). Trzyletni staż odbył w zespole badawczym Aarhus University, by w roku 2013 powrócić do Instytutu Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej, gdzie rozpoczął tworzenie nowego zespołu badawczego zajmującego się tematyką katalizy asymetrycz­nej z wykorzystaniem chiralnych katalizatorów organicznych. Było to możliwe dzięki uzyskaniu finansowania w ramach pro­gramu Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na zdjęciu od lewej: prof. M. Mąkosza, prof. J. Szmidt, Rektor PW; dr hab. inż. Ł. Albrecht/fot. Biuletyn PW

W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. Badania naukowe zespołu dr. hab. inż. Łukasza Albrechta są związane z jednym z najważniejszych obecnie nurtów współczesnej chemii organicznej, czyli katalizą asymet­ryczną. Prowadzone badania dotyczą syntezy i wykorzystania katalizatorów o ściśle zdefiniowanej budowie przestrzennej. Zespół zajmuje się ich projektowaniem, modyfikacją i wykorzy­staniem w syntezie związków biologicznie ważnych. Opraco­wywane rozwiązania mogą posłużyć jako innowacyjne narzę­dzia do przygotowywania nowych leków, pestycydów i innych związków organicznych o dużym znaczeniu utylitarnym.

Dr hab. inż. Łukasz Albrecht jest współautorem ponad 50 pub­likacji w czasopismach z listy filadelfijskiej i kilku rozdziałów w książkach. Ponadto jest laureatem wielu nagród, w tym: sty­pendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, finalistą XIV edycji Nagród Naukowych Polityki, laureatem Nagrody Naukowej Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy oraz Nagro­dy za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Woje­wództwa Łódzkiego.

Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia państwowe. Złote i Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali:

  • prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Zygmunt Gawlikowski, Wydział Architektury, Złoty Krzyż Zasługi;
  • prof. dr hab. Grzegorz Świątek, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Złoty Krzyż Zasługi;
  • prof. dr hab. Jacek Wesołowski, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Złoty Krzyż Zasługi;
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński, Wydział Inżynierii Produkcji, Złoty Krzyż Zasługi;
  • dr hab. inż. Tomasz Janusz Goetzendorf-Grabowski, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Srebrny Krzyż Zasługi;
  • prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Gotlib, Wydział Geodezji i Kartografii, Srebrny Krzyż Zasługi;
  • prof. nzw. dr hab. inż. Robert Olszewski, Wydział Geodezji i Kartografii, Srebrny Krzyż Zasługi.

„Medale za długoletnią służbę” nadawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa zostały przyznane 65 osobom (w tym: 38 złotych, 17 srebrnych oraz 10 brązowych).

Wernisaż prac prof. Henryka Dąbrowskiego/fot. Biuletyn PW

Po zakończeniu uroczystości w Małej Auli PW uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni na wernisaż wystawy z rysunkami prof. Henryka Dąbrowskiego (1927-2006), architekta, współtwórcy Warszawskiej Szkoły Rysunku Architektonicznego, Mistrza i wychowawcy kilku pokoleń architektów, przyjaciela studentów.

DOKTORZY_03_2016

HABILITACJE_03_2016

Medale za Długoletnią Służbę 03_2016