Prezentacja projektu Doktorat 2.0 w Politechnice Warszawskiej

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin wziął udział w prezentacji Krajowej Reprezentacji Doktorantów na temat założeń do Ustawy 2.0 Spotkanie otworzył Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaproponowała rozwiązania wypracowane przez środowisko doktoranckie. Wśród najważniejszych postulatów znalazły się: stypendia dla wszystkich doktorantów, promowanie mobilności oraz umiędzynarodowienie programów doktorskich. 

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów Michał Gajda, podczas wystąpienia otwierającego prezentację, wielokrotnie podkreślał wagę planowanych zmian. Opowiedział o dotychczasowych pracach nad postulatami doktorantów oraz podkreślił, że była to praca zespołowa środowiska doktoranckiego. Szczególną uwagę zwrócił na aktualnie występującą niską efektywność studiów doktoranckich. Podkreślił, że jest to główny powód, dla którego należy podjąć się zadania reformy dotychczasowej formuły studiów doktoranckich.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt otwiera spotkanie na temat założeń do Ustawy 2.0/fot. BPW

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów Michał Gajda i wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów Łukasz Hnatkowski, w prezentacji, która zawierała główne postulaty środowiska doktoranckiego, zwrócili również uwagę na istotę sposobu finansowania działalności uczelni. Środowisko doktoranckie w jednoznaczny sposób opowiedziało się za tym, że wysokość finansowania powinna być uzależniona od skuteczności i efektywności prowadzonych studiów doktoranckich. Istotnym elementem według Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest również obecność przedstawicieli doktorantów w ciałach kolegialnych uczelni, jak i ciałach wybierających władze uczelni. Takie rozwiązanie ma zagwarantować w przyszłości tworzenie dobrych jakościowo programów doktorskich oraz przyjaznych dla doktorantów systemów uczelnianych.

Od lewej: Wiceprzewodniczący KRD Łukasz Hnatkowski, Przewodniczący KRD Michał Gajda, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, Członek Zarządu KRD Beata Baran/fot. BPW

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin na wstępie podkreślił, że optymistyczny jest fakt, że postulaty doktorantów są zbliżone do pomysłów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zapowiedział zagwarantowanie dla każdego doktoranta stypendium, którego wysokość zostanie uzależniona od czynników makroekonomicznych. Przedstawił proponowane przez Ministerstwo ścieżki do uzyskania stopnia doktora, w tym model szkół doktorskich.  Zwrócił uwagę, że środowisko doktorantów zaproponowało bardzo rygorystyczne wytyczne w kwestii umiędzynarodowienia. Zasugerował wprowadzenie wymogu co najmniej jednej publikacji w języku obcym nowożytnym przed obroną pracy doktorskiej. Poinformował również, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zrezygnowało z pomysłu zakazu zatrudnienia w jednostce macierzystej po obronie pracy doktorskiej. Stwierdził, iż propozycja KRD, dotycząca sześciomiesięcznego stażu jest niewystarczająca. Zasugerował dalszą dyskusję na temat rozwoju idei mobilności młodych naukowców. Zwrócił się z prośbą, aby środowisko doktoranckie swoich uwag nie zawężało jedynie do propozycji dotyczących studiów doktoranckich podkreślając, że to młodzi naukowcy są przyszłością polskiej nauki i to dla nich pisana jest Ustawa 2.0.

Uczestnicy spotkania w CZIiTT 17 maja 2017 r./fot. BPW

W panelu dyskusyjnym moderowanym przez Członka Zarządu KRD Beatę Baran, w którym uczestniczyli Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, Przewodniczący KRD Michał Gajda oraz Wiceprzewodniczący KRD Łukasz Hnatkowski padło wiele pytań na temat zwiększenia efektywności studiów doktorancki oraz funkcjonowania uczelni w nowej rzeczywistości.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się kolejny panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli Dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller, Przewodniczący KRD Michał Gajda oraz Wiceprzewodniczący KRD Łukasz Hnatkowski. Podczas panelu zostały poruszone takie zagadnienia jak obowiązkowych język angielski w programach doktorskich, realizacja programów doktorskich, mobbing na uczelniach oraz nadawanie stopnia doktora przez Instytuty Polskiej Akademii Nauk.

Konspekt projektu założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Źródło: KRD