II Ogólnopolskie Forum Dziekanatów

W dniach 4-5 grudnia 2018 roku odbyło się II ogólnopolskie Forum Dziekanatów zorganizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy współpracy Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 300 pracowników dziekanatów oraz innych jednostek administracji, a także dziekanów.

Forum Dziekanatów jest inicjatywą, która powstała w SGH rok temu. Służy do budowania środowiska pracowników dziekanatów polskich uczelni publicznych i niepublicznych oraz osób, którym zależy na właściwym funkcjonowaniu dziekanatów (dziekani, kanclerze, pracownicy działów współpracujących z dziekanatem). Celem inicjatywy jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami dziekanatów, wspieranie się i wzajemna pomoc w trudnych zagadnieniach (np. prawnych) oraz wymiana doświadczeń w zakresie organizacji pracy, a w szczególności szukanie dróg do ułatwienia i usprawnienia pracy dziekanatów.

Tegoroczna edycja ogólnopolskiego Forum Dziekanatów opiera się na trzech filarach: badaniach nad dziekanatami, networkingu oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Pierwszy dzień Forum rozpoczął się od konferencji poświęconej problematyce dziekanatów. Organizatorzy, podejmując problematykę funkcjonowania dziekanatów, mieli nadzieję nie tylko na otwarcie nowego pola badawczego, ale przede wszystkim na stworzenie swoistej „wspólnoty praktyków” (community of practice), składającej się z badaczy szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego, a także pracowników administracyjnych uczelni.

Dalsza część tego dnia poświęcona była networkingowi, czyli budowaniu sieci współpracy dziekanatów szkół wyższych. Dziekanaty funkcjonują na swoich uczelniach jako jednostki pomocnicze dla swoich wydziałów. O ile różne wydziały prowadzą ze sobą współpracę, rzadko kiedy dochodzi do współpracy między dziekanatami - tak na uczelniach, jak i poza nimi. Istotnym polem dla networkingu był kongres Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, które powstało po I Forum Dziekanatów w SGH i skupia pracowników dziekanatów z 7 polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Obok SGH są to: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

II Ogólnopolskie Forum Dziekanatów - uczestnicy z PW/ fot. Anna Krawczyk

Drugi dzień Forum poświęcony był podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników dziekanatów. Organizatorzy przygotowali do wyboru kilka warsztatów i szkoleń z dotyczących zagadnień związanych z obsługą studenta i pracą w dziekanacie. Tematykę dobrano w taki sposób, aby była ona niestandardowa, tzn. wykraczała ponad podstawowy zakres obowiązków i umiejętności pracowników dziekanatów. Równolegle do porannych warsztatów organizatorzy zapraszali również do stolików eksperckich zlokalizowanych w gmachu Biblioteki, przy których możemy się spotkać i porozmawiać na tematy istotne dla dziekanatów.

Informacje o wydarzeniu dostępne są na stronach internetowych: dziekanaty.pl oraz forum-dziekanatow.pl, zdjęcia: flickr.com.

Źródło: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zdjęcie w zajawce: Maciej Górski/Flickr