European Engineering Team z udziałem studentów PW

Studenci Politechniki Warszawskiej reprezentujący Wydziały: Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Inżynierii Produkcji oraz Samochodów i Maszyn Roboczych wzięli udział w trzecim już spotkaniu roboczym projektu European Engineering Team.

Projekt realizowany jest w ramach współpracy z TU Berlin, Politecnico di Milano oraz NTNU z Trondheim i uwzględnia aspekty zrównoważonego rozwoju w edukacji inżynierów oraz wykorzystanie nauczania projektowego. Studenci realizują zadanie polegające na wykonaniu prototypu urządzenia/stanowiska inżynierskiego, wybranego i zaprojektowanego według własnego pomysłu, jak również opracowanego na podstawie wywiadu z potencjalnymi klientami/użytkownikami. Celem kolejnego spotkania było przygotowanie prototypu przyjętego rozwiązania inżynierskiego oraz modelu biznesowego.

Spotkanie grupy projektowej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej/
źródło: MEiL PW

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej oraz uzyskać u koordynatora i asystenta projektu.

Koordynator projektu - prof. Elżbieta Jarzębowska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa: elajarz@meil.pw.edu.pl
Asystent projektu - dr Bartłomiej Gładysz, Wydział Inżynierii Produkcji: b.gladysz@wip.pw.edu.pl

O projekcie

Projekt przewiduje uzyskanie trzech podstawowych wyników kształcenia poprzez projekty:

  • O1. Curriulum kursu European Engineering Team dla studentów studiów II stopnia;
  • O2. Opracowanie MOOC (Massive Open Online Course) pt. Zrównoważona Inżynieria z Perspektywy Europejskiej;
  • O3. Wytyczne planowania i realizacji interdyscyplinarnych oraz transnarodowych zadań dydaktycznych zorientowanych na nauczanie poprzez projekty.

Celem O1 jest opracowanie nowego kursu nauczania projektowego z uwzględnieniem zwiększenia efektywności edukacji inżynierów poprzez stworzenie interdyscyplinarnego i międzynarodowego zespołu. Jego trzon stanowi dwunastu studentów oraz czterech nauczycieli z czterech europejskich uczelni. Zespół spotyka się na spotkaniach roboczych czterokrotnie w każdym z uniwersytetów, a pomiędzy spotkaniami studenci prowadzą prace nad projektem w mniejszych, również międzynarodowych, grupach i komunikują się za pomocą telekonferencji i projektowej platformy wirtualnej.

O2 realizuje opracowanie kursu MOOC, który zawiera wiedzę niezbędną dla studentów uczestniczących w projekcie EET. Wykłady obejmują zagadnienia inżynierskie, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Tematy opracowanych dla EET wykładów to: Sustainable Value Creation; Systems Thinking; Technology Management; Circular Economy; Development of Sustainable Startups; Sustainable Supply Chain Management; Virtual and Augmented Reality; Digital Continuity in Manufacturing Systems.

W ramach O3 wypracowywane są standardy dla planowania interdyscyplinarnych a zarazem międzynarodowych inicjatyw edukacyjnych realizowanych poprzez projekty. Jednocześnie, O3 stanowić ma platformę konieczną do prowadzenia tego rodzaju współpracy i dydaktyki poprzez umożliwienie innym jednostkom edukacyjnym skuteczne wdrażanie oraz realizowanie podobnych kursów nauczania.

Źródło: MEiL PW