Działalność społeczna absolwenta PW Romana Nowickiego

Roman Nowicki ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego. Fachowa wiedza, szerokie spojrzenie na świat i otwarte serce przysporzyły mu wielu przyjaciół. Od dzieci otrzymał Order Uśmiechu. Od prezydenta - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Bez przesady można powiedzieć, że Roman Nowicki całe swoje życie poświęcił działalności społecznej i charytatywnej. Podczas studiów w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego (od 1969 roku Wydział Inżynierii Lądowej; przyp. red.) był współtwórcą pierwszej studenckiej spółdzielni pracy „Maniuś” (1957 r.), która dawała materialne szanse na podjęcie studiów przez młodzież z ubogich rodzin. „Maniuś” istnieje do dzisiaj i ma się dobrze. W akademiku przy ul. Uniwersyteckiej powołał do życia jeden z licznych „komitetów rewolucyjnych”, by w 1956 przemówić na słynnym wiecu październikowym w auli PW.

Dla realizacji marzeń o tanim mieszkaniu dla każdej rodziny, w końcu lat 80. Roman Nowicki utworzył Fundację Bezdomnych i Spółkę Tani Dom. Prezesem Spółki był ponad 20 lat, a Fundacji szefuje do dnia dzisiejszego. Pod koniec lat 80. zorganizował w Warszawie przy ul. Bartyckiej pierwsze komercyjne targi budownictwa. W 1990 roku w celu promocji działań na rzecz ograniczenia bezdomności założył Związek Bezdomnych o zasięgu ogólnokrajowym. Współorganizował wielką akcję obrony polskich przedsiębiorstw, które na początku transformacji ustrojowej przegrywały swoje szanse rozwojowe, często na skutek nieuczciwej konkurencji przedsiębiorstw zagranicznych i złej polityki gospodarczej. Jednym z celów akcji było ratowanie miejsc pracy.

Roman Nowicki w 1990 roku stworzył podwaliny dla pierwszej w Polsce prywatnej „Szkoły Managerów Przez Działanie” dla młodzieży z małych miejscowości i wsi w celu przygotowania ich do trudnej walki o byt w warunkach gospodarki rynkowej. Nauka w szkole była darmowa i w całości finansowana przez Fundację i Spółkę Romana Nowickiego. Jednym z wykładowców był minister Mieczysław Wilczek, autor słynnego i ważnego dla przedsiębiorców powiedzenia „co nie jest zabronione jest dozwolone”.

Happening graffiti Romana Nowickiego/fot. romannowicki.pl

Happening graffiti Romana Nowickiego/fot. romannowicki.pl

Wcześniej, bo w latach siedemdziesiątych, był pomysłodawcą konkursu dla rolników „Złota Wiecha” oraz współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu „Dom moich marzeń” dla młodych rolników. Przez kilkanaście lat organizował społecznie konkurs „Złota Wiecha”. W tym okresie nagrodzono i wyróżniono kilkaset budynków, które w sposób naturalny promowały nowoczesność w rozwoju produkcji zwierzęcej oraz przyczyniały się do wzrostu zamożności gospodarstw wiejskich przysparzając tym samym miejsc pracy.

Roman Nowicki był także pomysłodawcą i organizatorem pierwszych wielkich happeningów graffiti „Kolor przeciwko przemocy”. Na jednym z takich spotkań młodzi graficiarze zażądali rekwizytu związanego z ich „odwiecznym” wrogiem – policją. Stołeczne służby mundurowe z pełną wyrozumiałością dostarczyły wysłużoną Nyskę, która dała możliwość wyżycia się młodym artystom.

W latach dziewięćdziesiątych Roman Nowicki czynnie wspomagał działalność Marka Kotańskiego, dostarczając do MONAR-u między innymi materiały budowlane o wartości ok. 100 tys. złotych na obiekty dla bezdomnych i chorych, podopiecznych MONAR-u. Otrzymał za to osobiste podziękowania dyplomy i przyjaźń Marka Kotańskiego.

Począwszy od 2000 roku przez 7 lat Roman Nowicki zajmował się bezpośrednio organizacją wielkich bali charytatywnych w Warszawie, pełniąc równocześnie funkcję Przewodniczącego Kapituły Orderu Otwartego Serca. Dzięki tej działalności kilkaset tysięcy złotych zostało przekazane na cele charytatywne, między innymi na domy dziecka, leczenie narkomanów, itp. Ordery Otwartego Serca honorowały publicznie tych, którzy prowadzili systematyczną działalność charytatywną na rzecz biednych i pokrzywdzonych przez los przyczyniając się do popularyzacji takich prospołecznych postaw (ordery otrzymali m.in. Jerzy Owsiak, Marek Kotański, prof. Zbigniew Religa, siostra Małgorzata Chmielewska, Janina Ochojska, ks. Arkadiusz Nowak, Anna Dymna).

W latach dziewięćdziesiątych Roman Nowicki pomógł zorganizować ośrodki dziennego pobytu dla chorych dzieci z pełną obsługą rehabilitacyjną, między innymi w Przasnyszu i w Ostrołęce. W tym czasie dostarczał również noworoczne paczki dla biednych dzieci w tychże miejscowościach.

W 1993 roku Roman Nowicki został posłem ziemi ostrołęckiej. Był autorem kilku ważnych dla budownictwa ustaw, zdobył uznanie swoimi wystąpieniami w trakcie prac nad Konstytucją RP.

Roman Nowicki z marszałkiem Longinem Pastusiakiem na demonstracji pod sejmem zorganizowanej przez Fundację Bezdomnych/fot. romannowicki.pl

Roman Nowicki z marszałkiem Longinem Pastusiakiem na demonstracji pod sejmem zorganizowanej przez Fundację Bezdomnych/fot. romannowicki.pl

W 2002 roku Roman Nowicki zorganizował pierwszy po wojnie Kongres Budownictwa (poprzedni był w 1937 roku). Głównym celem Kongresu było zjednoczenie wysiłków na rzecz przełamania narastającego kryzysu w budownictwie i pogłębiającej się zapaści mieszkaniowej. Aktualnie Roman Nowicki pełni społecznie funkcję Przewodniczącego Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa skupiającego największe organizacje pozarządowe budownictwa. Kongres zajmując się głównie lobbowaniem rozwiązań systemowych, wspomagających rozwój budownictwa mieszkaniowego dla biednych rodzin, podejmuje wszechstronne działania na rzecz tworzenia dobrych warunków do rozwoju działalności inwestycyjnej. Przez 12 ostatnich lat Roman Nowicki zorganizował kilkanaście wielkich konferencji w Sejmie poświęconych m.in. kluczowym sprawom polskiego budownictwa (ochrona przestrzeni publicznej, poprawa jakości w stanowieniu prawa, rozwój budownictwa mieszkaniowego itd.). Kongres wydał w tym czasie kilkadziesiąt opracowań poświęconych tym problemom. Kongres nie zatrudnia żadnych pracowników, wszystkie prace są wykonywane społecznie w ramach wolontariatu.

Od kilku lat Roman Nowicki społecznie i na własny koszt prowadzi stałą galerię fotograficzną we wsi Wola Karczewska. Celem tej działalności jest ukazywanie piękna, które nas otacza i sensu wspólnego działania dla polepszenia otaczającej rzeczywistość. Dzięki społecznym staraniom Romana Nowickiego udało się po dwudziestu latach zaniechań wznowić i dokończyć budowę jedynej drogi przez wieś oraz reanimować wiejski Dom Kultury, który niszczał od kilkunastu lat. Głównym celem tej wieloletniej działalności było i jest stworzenie otwartej na świat turystycznej wsi, na zapleczu chronionej przyrodniczo pięknej rzeki Świder i trwałe ograniczenie bezrobocia w tym regionie. Za tę działalność Roman Nowicki otrzymał 13 grudnia 2009 roku od mieszkańców wsi tytuł Honorowego Sołtysa Woli Karczewskiej.     

Dzieci wręczają Romanowi Nowickiemu Order Usmiechu/fot.romannowicki.pl

Dzieci wręczają Romanowi Nowickiemu Order Usmiechu/fot.romannowicki.pl

Roman Nowicki jest autorem kilkuset artykułów poświęconych głównie  rozwojowi rynku budowlanego oraz patologiom w życiu publicznym. Za swoją działalność społeczną i charytatywną otrzymał m.in.: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz, z rekomendacji dzieci, najbardziej ceniony przez siebie Order Uśmiechu. Z rąk Arcybiskupa Kazimierza Nycza Roman Nowicki otrzymał Order Solidarności Społecznej.

Podobne materiały:

Życzliwy uśmiech nagrodą za pamięć

Suwaki logarytmiczne w kolekcji inż. Wojciecha Sawickiego, absolwenta PW

Jan Rossman we wspomnieniach żony Danuty

 

Opracowanie: red. Mieczysław Wodzicki
Zdjęcia: romannowicki.pl