Verba Veritatis dla absolwentów szkół wyższych

Rusza IX edycja konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 5.000 zł.

Celem Konkursu jest inspirowanie do budowania kapitału społecznego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie etyki biznesu, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs ma pomóc w zachęcaniu młodych osób, które właśnie wkraczają do polskiej gospodarki jako pracownicy czy przedsiębiorcy do praktykowania postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Do kogo skierowany jest Konkurs?

W Konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich z państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Konkursem są objęte prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i podyplomowe obronione nie wcześniej niż w 2010 roku.

Zakres tematyczny:

  • etyka biznesu,
  • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • ład korporacyjny,
  • innowacyjność społeczna w gospodarce,
  • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym (compliance).

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy, dokument potwierdzający obronę pracy (zaświadczenie o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy w formacie DOC lub PDF oraz streszczenie pracy. 

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl oraz pocztą tradycyjną (oryginał formularza, zaświadczenie, nośnik CD zawierający pracę i streszczenie) na adres Biura KPF:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk

z dopiskiem na kopercie VERBA VERITATIS

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2014 roku (liczy się data wpływu do Biura KPF zgłoszenia, nie data wysyłki).

Szczegóły: formularze, materiały informacyjne TUTAJ

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce