Rektor PW ogłasza II edycję Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Konkurs służy popularyzacji osiągnięć Profesora Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej Profesora.

1. Na Konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej
prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:

a) procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
b) otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
c) otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
d) metody badania struktury stopów metalicznych,
e) sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
f) badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
g) stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego,
które nie zostały wymienione, powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

2. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

a) za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) w roku akademickim 2013/14
- wysokość nagrody wynosi 5 000 zł,
b) za najlepszą pracę doktorską w roku akademickim 2013/14
- wysokość nagrody wynosi 7 500 zł,
c) za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne
- nagroda może być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody wynosi 20 000 zł.

3.Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:

a) rady wydziałów szkół wyższych,
b) rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
c) członkowie Kapituły,
d) laureaci Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

4. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 października 2014 roku.

Dokumenty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Kapituły Konkursu:

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 106)
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego 2014”.

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Pani Joanna Kuźmicz:
tel.: 22-234-7510; e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Formularz wnioskodawcy (doc, 68,00 kB)