Rekrutacja na kursy z cyklu Kompetentny wykładowca

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zaprasza na kursy realizowane w ramach zimowej edycji projektu Kompetentny wykładowca - wysoki poziom nauczania.

Kursy podnoszące kompetencje w zakresie umiejętności informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce

  • Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych - kurs podstawowy;
  • Tworzenie zaawansowanych multimedialnych treści dydaktycznych weryfikacja wiedzy i ankiety online;
  • Prowadzenie przedmiotu na platformie e-learningowej MOODLE.

Kursy realizowane przez pracowników Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW mają na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie umiejętności informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce.

Każdy kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych w systemie blended learning (24 godz. kursów stacjonarnych + 36 godzin e-learningu).

Szczegółowy program kursu oraz harmonogram

Kurs podnoszący kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

Kurs realizowany przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX, ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (nowoczesnych form kształcenia), które zostaną wdrożone w proces dydaktyczny.

Kurs składa się z 2 etapów:

etap I - cykl warsztatów z umiejętności miękkich, niezbędnych w procesie dydaktycznym;

etap II - praktyczne zastosowanie uzyskanych umiejętności w trybie learning-by-doing pod nadzorem instruktorów z zespołu INFOX podczas prowadzenia zajęć z grupami studenckimi.

Kurs obejmuje 42 godziny lekcyjne, z czego 30 godzin zajęć obligatoryjnych oraz 12 godzin zajęć do wyboru.

Harmonogram kursu (do wyboru):

Edycja I - warsztaty weekendowe (6 spotkań): 7-8 października, 21-22 października, 4-5 listopada 2017r.

Edycja II - warsztaty weekendowe (6 spotkań): 18-19 listopada, 2-3 grudnia, 16-17 grudnia 2017 r.

Edycja III - warsztaty weekendowe (6 spotkań): 13-14 stycznia, 27-28 stycznia, 10-11 lutego 2018 r.

Szczegółowy program kursu

Kursy podnoszące kompetencje w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym

Kursy realizowane przez trenerów Studium Języków Obcych PW mają na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie specjalistycznych kompetencji językowych.

Kurs 60 godzin - 1 semestr Kurs 120 godzin - 2 semestry

Warunkiem przystąpienia do kursu jest biegłość językowa na poziomie B2+ (60 godz.) lub B2 (120 godz.)

Planowanym efektem będzie osiągnięcie poziomu C1 przez uczestników (egzamin wewnętrzny).

Harmonogram kursu (do wyboru):

1) 120 godz. wtorek i czwartek 12:30-14:00 (kurs dwusemestralny - semestr zimowy i semestr letni; zgodnie z deklaracjami na etapie pisania projektu w pierwszej kolejności brani pod uwagę będą pracownicy Wydziału Administracji, Wydziału Chemicznego, Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej)

2) 60 godz. - poniedziałek 10:15-11:45 i środa 10:15-11:45

3) 60 godz. - wtorek 14:30-16:00 i czwartek 14:30-16:00

4) 60 godz. - wtorek 16:30-18:00 i czwartek 14:30-16:00

5) 60 godz. - wtorek i czwartek 16:00-17:30

6) 60 godz. - wtorek i czwartek 12:15-13:45

7) 60 godz. - środa 12:30-14:00 i piątek 14:15-15:45

8) 60 godz. - środa 14:30-16:00 i piątek 14:30-16:00

Szczegółowy program kursu

BARDZO WAŻNE!!!

Wymagania względem uczestników Projektu - nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

  • Zgłoszenie się poprzez Formularz
  • Wzięcie udziału w badaniu kompetencji „na wejściu” i „na wyjściu”.
  • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
  • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
  • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (do lutego 2019 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

Zgłoszenia na kurs odbywają się poprzez wypełnienie formularza do 10 października 2017 r.

11 - 13 października 2017 r. przeprowadzony zostanie bilans kompetencji wśród osób, które zgłosiły się na kurs. Otrzymają one, na podany w Formularzu adres e-mail, obowiązkową do wypełnienia ankietę. Wyniki bilansu stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów, które zostaną przekazane do weryfikacji przez władze wydziałów. Dziekan/prodziekan zaświadczy, iż podniesienie kompetencji przez wskazanych nauczycieli akademickich we wskazanym obszarze wynika z potrzeb dydaktycznych wydziału i zostanie praktycznie wykorzystane w kształceniu studentów. 

Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Projektu, zostaną ogłoszone niezwłocznie po ustaleniu liczby osób pomyślnie zrekrutowanych na poszczególne kursy. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób.

Zajęcia w ramach kursów informatycznych odbywać się będą w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, w salach Ośrodka Kształcenia na Odległość.

Zajęcia w ramach kursów w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz kursów w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym będą prowadzone w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z Działem Wsparcia Edukacji CZIiTT PW: dwe.cziitt@pw.edu.pl; tel. 22 234 14 23 lub 22 234 59 93.

Źródło: CZIiTT PW