Kompetentny wykładowca

Do 24 lipca br. wysyłać można zgłoszenia na kursy realizowane w ramach projektu Kompetentny wykładowca - wysoki poziom nauczania. Dwie propozycje do wyboru: Kurs w zakresie innowacyjnych form kształcenia oraz Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych.

Kurs w zakresie innowacyjnych form kształcenia

Realizowany jest przez Rektorski Zespół ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX. Ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (nowoczesnych form kształcenia), które zostaną wdrożone w proces dydaktyczny.

Kurs składa się z dwóch etapów:

  • etap I – cykl warsztatów z umiejętności miękkich niezbędnych w procesie dydaktycznym,
  • etap II – praktyczne zastosowanie uzyskanych umiejętności w trybie learning-by-doing pod nadzorem instruktorów z zespołu INFOX podczas prowadzenia zajęć z grupami studenckimi.

Kurs obejmuje 42 godziny lekcyjne, z czego 30 godzin zajęć obligatoryjnych oraz 12 godzin zajęć do wyboru. Realizowany jest w trybie intensywnym w terminie: 4-8 września 2017 r. (pon.-pt.).

Opis szczegółowy >>

Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych – kurs podstawowy

Kurs realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW. Ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej w zakresie umiejętności informatycznych. Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych w systemie blended learning (24 godz. kursów stacjonarnych + 36 godzin e-learningu). Realizowany jest w terminie: 8 września-15 października 2017 r., w tym część stacjonarna we wrześniu.

Opis szczegółowy oraz harmonogram>>

Wymagania względem uczestników Projektu - nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

  • Zgłoszenie się poprzez Formularz.
  • Wzięcie udziału w badaniu kompetencji „na wejściu” i „na wyjściu”.
  • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
  • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
  • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (do lutego 2019 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

Zgłoszenia na kurs odbywają się poprzez wypełnienie do 24 lipca 2017 r. Formularza dostępnego pod wskazanym linkiem: https://goo.gl/forms/pY571YFmpkOgoMcr2

W dniach 25-31 lipca 2017 r. przeprowadzony zostanie bilans kompetencji wśród zgłoszonych osób. Otrzymają one, na podany w Formularzu adres e-mail, obowiązkową do wypełnienia ankietę. Wyniki bilansu stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów, które zostaną przekazane do weryfikacji przez władze wydziałów. Dziekan/prodziekan zaświadczy, iż podniesienie kompetencji przez wskazanych nauczycieli akademickich we wskazanym obszarze wynika z potrzeb dydaktycznych wydziału i zostanie praktycznie wykorzystane w kształceniu studentów. Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Projektu, zostaną ogłoszone na ok. dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, ul. Rektorska 4. Numery sal podane zostaną w późniejszym terminie (bezpośrednio uczestnikom).

Szczegółowe informacje uzyskać można w Dziale Wsparcia Edukacji CZIiTT PW: dwe.cziitt@pw.edu.pl; tel. 22 234 14 23 lub 22 234 59 93.

Źródło: CZIiTT PW