Zaproszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej do udziału w wyborach

Zaproszenie prof. Tadeusza Kulika, Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, do udziału w wyborach władz uczelni na kadencję 2020-2024.

Szanowni Państwo,

rok 2020 jest dla całego polskiego środowiska akademickiego czasem wyborów jego przedstawicieli do władz uczelni na kadencję 2020-2024. Będą to pierwsze wybory po gruntownej reformie systemu szkolnictwa wyższego. Senat Politechniki Warszawskiej w dniu 18 grudnia 2019 r. powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą, a 26 lutego 2020 r. przyjął uchwałę w sprawie wyborów w Politechnice Warszawskiej na kadencję 2020-2024, która w sposób ramowy określa kto, kogo, w jaki sposób i kiedy wybiera. Projekt Uchwały został przygotowany, we współpracy z Biurem Organizacyjno-Prawnym PW, przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. Uchwała wraz z dziewięcioma załącznikami uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne i organizacyjne wprowadzone podczas trwania bieżącej kadencji władz Uczelni.

Uczelniana Komisja Wyborcza, w ogólnouczelnianych jednostkach organizacyjnych, administracji centralnej i kolegiach pośrednich, organizuje i przeprowadza wybory, których celem jest wyłonienie Rektora i Senatu. Ponadto, UKW nadzoruje na wydziałach, przeprowadzane przez wydziałowe komisje wyborcze wybory, których celem jest wyłonienie rad wydziałów i wydziałowych kolegiów wnioskująco-opiniujących oraz tych przedstawicieli do Senatu i Kolegium elektorów do wyboru Rektora, którzy są wybierani w sposób bezpośredni. Uchwały Senatu i UKW oraz informacje Przewodniczącego UKW związane z wyborami a także dokumenty informujące o przebiegu i wynikach wyborów będą systematycznie umieszczane na stronie internetowej Uczelni pod adresem: bip.pw.edu.pl/Wybory/Wybory-na-kadencje-2020-2024

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej zwracam się do wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej z prośbą o wykorzystanie przysługującego Państwu czynnego i biernego prawa wyborczego. Jestem przekonany, że zaangażowanie i troska o dobro wspólne oraz harmonijna współpraca całej społeczności Uczelni w procesie wyborczym przyniesie bardzo dobre owoce i zapewni dalszy rozwój naszej Alma Mater.

Prof. Tadeusz Kulik
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej