XXXVIII Poligraficzne Konfrontacje o wsparciu dla przedsiębiorców z funduszy europejskich

2 lutego 2017 r. Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej zorganizowało XXXVIII Poligraficzne Konfrontacje tym razem przebiegające pod hasłem Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z funduszy europejskich.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce i to ta grupa podmiotów może liczyć na znaczące wsparcie ze środków unijnych na lata 2014-2020. Do tych właśnie przedsiębiorstw skierowane były XXXVIII Poligraficzne Konfrontacje pt. Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z funduszy europejskich, zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Zaprezentowane zostały nie tylko aktualne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania dla sektora MŚP - ze szczególnym uwzględnieniem branży poligraficznej i produkcji opakowań, ale również dyskutowano jak od strony praktycznej sprostać wysokim wymaganiom nowej perspektywy unijnej. Współorganizatorem Konfrontacji był Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o., a partnerami: Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Prografix Sp. z o.o., Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP Politechniki Warszawskiej.

O XXXVIII Poligraficznych Konfrontacjach

Na Konfrontacje, które odbyły się 2 lutego 2017 roku w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie przybyli licznie przedstawiciele firm z branży poligraficznej i produkcji opakowań, jak również reprezentanci świata nauki, centrów badawczo-rozwojowych, organizacji branżowych i instytucji otoczenia biznesu. Spotkanie otworzył Andrzej Żurkiewicz, prezes Stowarzyszenia. Następnie, głos zabrał moderator Konfrontacji Paweł Szarubka, Dyrektor Działu Funduszy Europejskich ISP Sp. z o.o., a jednocześnie członek SAIP PW. Jako pierwszy wystąpił Łukasz Małecki, Naczelnik Wydziału Zarządzania w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju, który przedstawił szczegóły „Programu Operacyjnego InteligentnyRozwój”.

Zadaniem programu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez: wsparcie przedsiębiorstw w działalności badawczo-rozwojowej, zwiększenie nakładów prywatnych na działalność w sektorze badań i rozwoju, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, a także zwiększenie stopnia ich komercjalizacji. W prezentacji przedstawiciel ministerstwa nakreślił zarys konkursów zaplanowanych do realizacji w 2017 r. ze środków Programu Inteligentny Rozwój. W ich ramach przedsiębiorcy mogą otrzymać środki w ramach następujących obszarów: start-up, działalność badawczo - rozwojowa, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produkcyjne, działania powdrożeniowe. Omówione zostały również dotychczasowe doświadczenia związane z udzielaniem wsparcia ze środków programu. Szczególną uwagę zwrócono na prezentację doświadczeń dofinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Łukasz Małecki podkreślił również, że należy sprawdzać dostępne konkursy (harmonogram dostępny na stronie: www.poir.gov.pl), gdyż niektóre z nich będą miały nabór ciągły, część - określą ramy czasowe, kiedy należy złożyć wniosek.

Po reprezentancie Ministerstwa Rozwoju, w wystąpieniu pod tytułem „Kredyt na innowacje technologiczne - warunki otrzymania wsparcia dla przedsiębiorców sektora MŚP” głos zabrali przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego: Tomasz Burczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich BGK, Mateusz Szulc, Ekspert w Departamencie Programów Europejskich BGK oraz Piotr Sawicki, Ekspert Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2014-2020 jest odpowiedzialny za realizację m.in. poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR - stanowiącego kontynuację Kredytu Technologicznego w ramach POIG w latach 2007-2013. Nowością jest  m.in. wzrost maksymalnej dotacji do 6 mln zł oraz ocena technologii dokonywana przez zewnętrznych ekspertów branżowych. Ważną zmianą jest także wprowadzenie trybu konkursu zamkniętego i kryteriów punktów, które mają ułatwić procedury dostępu do dofinansowania. Ponadto szczegółowo został przedstawiony Fundusz Gwarancyjny, który ma za zadanie ułatwić pozyskanie finansowania zewnętrznego na projekty polegające na wdrożeniu innowacji wynikających z prac badawczo-rozwojowych. Gwarancje pokryją ryzyko kredytowe do wysokości 80 proc. Maksymalna kwota udzielonej gwarancji to 2,5 mln euro (do 10 mln euro po notyfikacji do KE). Gwarancje zostaną udzielone bez prowizji na okres do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z pomocą publiczną.

Następnie głos zabrała Kamila Kuleska, Zastępca Kierownika Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Na początku przedstawiła rolę Mazowieckiej Jednostki we wdrażaniu funduszy unijnych w Województwie Mazowieckim, by później skupić się na osiągnięciach MJWPU w perspektywie 2007-2013. - MJWPU udzieliła ponad 1,8 mld zł dofinansowań z UE w ramach ok. 1,2 tys. projektów - podsumowała Kamila Kuleska.

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na kompleksowe wsparcie rozwoju biznesu zaplanowane jest przeszło 1,5 mld zł. Środki te zainwestowane zostaną zarówno w tworzenie warunków do powstawania i rozwoju firm, jak i realizację prac badawczo-rozwojowych, wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek, czy też umiędzynarodowienie działalności. Następnie Kamila Kuleska wymieniła wraz z terminami naborów, jakie działania i w jakiej kwocie alokacji są przeznaczone na finansowanie przedsiębiorstw w ramach RPO. Będą to przede wszystkim Działania: 1.2 i 3.1 i 3.3 wraz terminami naborów w 2017 roku.

Na zdjęciu: prof. Georgij Petriaszwili/fot. K. Rainka

Czwarty wykład poprowadził dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. PW, Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Wystąpienie pod hasłem „Od pomysłu do produkcji - partnerstwo świata nauki i biznesu” obejmowało rolę i możliwości Zakładu Technologii Poligraficznych, jako miejsca dialogu nauki i biznesu w zakresie poszukiwania innowacji i nowatorskich rozwiązań technologicznych. Profesor Georgij Petriaszwili omówił również możliwości współpracy z Zakładem w zakresie prowadzenia badań i prac rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami, produktami i środkami produkcji oraz opiniowania technologii.

Kolejny, bardzo interesujący wykład poprowadziła Bożena Gargas, Prezes Zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Poświęcony był zagadnieniom ogromnej roli wzornictwa przemysłowego w rozwoju innowacyjnych produktów ze szczególnym uwzględnieniem branży poligraficznej i produkcji opakowań.

Opakowanie to obszar styku i współpracy poligrafii i wzornictwa. Złożona rola opakowania, jako narzędzia marketingowego, ochrony produktu i sposobu komunikacji z użytkownikiem wymaga świadomego podejścia projektowego. Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 60-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowych innowacyjnych produktów. Jest jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo - Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy - poprzez stosowanie wzornictwa - innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Prezes podczas swojego wystąpienia przedstawiła także najnowsze zmiany w sposobie projektowania opakowań, stanowiące wyzwanie dla przemysłu poligraficznego, jak również zaprezentowała innowacyjne przykłady opakowań będących efektem współpracy wzornictwa i poligrafii.

Prezes Zarządu Prografix Sp. z o.o. Bartosz Mateja przygotował prezentację pod tytułem „Poligrafia - generator innowacji czy branża bez perspektyw rozwoju?”, w której przedstawił doświadczenia swojej firmy w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych. Firma PROGRAFIX jest bowiem pionierem łączenia usług kreacji, IT, nowych technologii, produkcji poligraficznej i logistyki oraz marketingu bezpośredniego w Polsce.

Obecnie jest także jednym z największych przedsiębiorstw tego typu w kraju i liczącym graczem w Europie. Firma eksportuje swoje produkty do 16 krajów w Europie. Z sukcesem skorzystała zarówno z programów przedakcesyjnych Phare 2003, Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006 oraz budżetu na lata 2007-2013, w tym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Aktualnie firma realizuje projekty już z nowego budżetu na lata 2014-2020. Bartosz Mateja przedstawił nie tylko praktyczne wskazówki decydujące o powodzeniu unijnych projektów, ale również zwrócił uwagę na istotę branży poligraficznej, która przeszła ogromną transformację rozwojową i jest aktualnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż usługowych.

Ostatnie wystąpienie poprowadził Paweł Szarubka, Dyrektor Działu Funduszy Europejskich w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o., który przypomniał, że Polska, a w szczególności polski przemysł poligraficzny i opakowaniowy ma pełne podstawy ku temu, aby stać się za kilka lat liderem innowacyjnej Europy. Podkreślił, jak bardzo ważny jest, odpowiedni plan, by w pełni móc skorzystać z wszystkich możliwych narzędzi i środków. Wiele firm planując swój rozwój i chcąc nieustannie podnosić swoją konkurencyjność zastanawia się nad formami finansowania, a także możliwościami ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych. Paweł Szarubka szczegółowo omówił najważniejsze zmiany w zasadach udzielania dotacji unijnych dla przedsiębiorców, z uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej i produkcji opakowań, strategię prac przygotowawczych w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych i zaprezentował na bazie swoich doświadczeń, najważniejsze elementy decydujące o sukcesie projektów w latach 2014-2020.  Podczas wystąpienia omówił także wiele praktycznych rad w zakresie procesu kreowania innowacji, przygotowania koncepcji projektu zarówno od strony technologii, jak też uwzględniającej założenia finansowe. Wskazał również na istotne aspekty odpowiedniego doboru wskaźników pod kątem sprawozdawczości i kontroli unijnych projektów, oraz omówił  najważniejsze pułapki biurokratyczne czyhające na etapie przygotowania i rozliczania projektu unijnego. Na koniec wystąpienia Paweł Szarubka podał numery działań oraz terminy naborów, które będą ogłaszane w 2017 r. w ramach RPO oraz konkursów ogólnopolskich.

Kolejne edycje Konfrontacji będą organizowane cyklicznie z częstotliwością uzależnioną od zmieniających się dynamicznie warunków i informacji w obszarze Funduszy Unijnych na lata 2014-2020.

Powiązane materiały:

XXXVII Poligraficzne Konfrontacje „Wady i błędy w procesie drukowania fleksograficznego”
XXXVI Poligraficzne Konfrontacje o uszlachetnianiu druków
Color Management a obecne standardy w poligrafii tematem XXXV Poligraficznych Konfrontacji
O dotacjach na innowacje w ramach XXXIV Poligraficznych Konfrontacji
XXXIII Poligraficzne Konfrontacje - ekologicznie
Szerokie możliwości wąskiej wstęgi tematem XXXII Poligraficznych Konfrontacji
XXXI Poligraficzne Konfrontacje o wadach papieru
Dotacje na innowacje w poligrafii

Tekst: Paweł Szarubka
Zdjęcia: Katarzyna Rainka SAIP