XXIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

W dniach 12-15 maja 2019 r. w Jachrance nad Jeziorem Zegrzyńskim k. Warszawy odbyło się XXIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Tegoroczna edycja wydarzenia była współorganizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Seminarium zainaugurowali: Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera oraz Prezes PTM prof. dr hab. inż. Dariusz Kata. Inaugurację uświetniło nadanie godności Honorowego Członka PTM prof. dr. hab. inż. Janowi Kusińskiemu. Odbyło się także wręczenie statuetki PTM prof. dr. hab. inż. Leszkowi Dobrzańskiemu. Statuetkę PTM za długoletnie wspieranie środowiska Inżynierii Materiałowej i wybitny wkład w rozwój badań nad materiałami otrzymał również Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

W ramach panelu dyskusyjnego pt. „Inżynieria Materiałowa w świetle Ustawy 2.0”, moderowanego przez prof. Tomasza Czujkę (Wojskowa Akademia Techniczna) i prof. Zbigniewa Pakiełę (Politechnika Warszawska), omawiane były aspekty dotyczące wprowadzanych zmian w szkolnictwie wyższym oraz ich wpływu na dyscyplinę inżynierii materiałowej. W ramach dyskusji zaprezentowano poglądy na temat badań i kształcenia w zakresie inżynierii materiałowej.

Podczas obrad XXIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego zaproszeni goście w swoich wystąpieniach na sesji plenarnej pt. „Promocja kierunku nauczania inżynieria materiałowa”, poprowadzonej przez prof. Marię Sozańską (Politechnika Śląska) oraz prof. Halinę Garbacz (Politechnika Warszawska), zaprezentowali najnowsze kierunki badań i zagadnienia dotyczące rozwoju dydaktyki w inżynierii materiałowej. Prof. Waldemar Kaszuwara z Politechniki Warszawskiej przedstawił najpilniejsze i przyszłe potrzeby związane z promocją inżynierii materiałowej. Mgr inż. Łukasz Płaczek, członek Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej, przedstawił prezentację dotyczącą współpracy uczelnia - władze samorządowe, niezbędnej w celu promocji nauki. Mgr inż. Karolina Lewandowska oraz mgr Sebastian Szczęsny, reprezentujący Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY, omówili wykorzystanie mediów elektronicznych w promocji nauki. Sesję plenarną podsumowała prezentacja mgr inż. Wiktora Niedzickiego z Politechniki Warszawskiej pt. „Jak sprzedać naukę?”.

W trakcie sesji plenarnej pt. „Nauka - biznes”, prowadzonej przez prof. Jerzego Wysłockiego (Politechnika Częstochowska) oraz prof. Danutę Stróż (Uniwersytet Śląski), podjęta została tematyka komercjalizacji wyników badań oraz współpracy z przemysłem. Swoje referaty wygłosili: dr inż. Andrzej Zagórski z Politechniki Warszawskiej („Współpraca uczelnia - przemysł”), mgr Marcin Postawka reprezentujący Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej („Synergia wsparcia nauki - biznes. Ekosystem wsparcia innowacji na Politechnice Warszawskiej”), prof. Marcin Leonowicz z Politechniki Warszawskiej („Płyny nienewtonowskie jako inteligentne materiały funkcjonalne”), a także dr inż. Jakub Kaczorowski, reprezentujący Baker Hughes, GE Company (EDC) („Integracja nauki z przemysłem: wysiłek dla obu stron”).

Podczas sesji plakatowej uczestnicy Seminarium mieli możliwość przedstawienia wyników swoich najnowszych badań w zakresie inżynierii materiałowej. Zaprezentowano liczne prace badawcze prowadzone w ramach projektów krajowych i międzynarodowych, a także przy współpracy z przemysłem, które zaowocowały opracowaniem nowych bądź znacząco udoskonalonych rozwiązań w zakresie wytwarzania i charakteryzacji materiałów. Zainteresowanie uczestników sesji plakatowej, wymiana wiedzy i poglądów objawiała się w trakcie licznych dyskusji. Nawiązano również nowe współprace w zakresie planowanych przyszłych badań naukowych i prac wdrożeniowych.

W tegorocznym Seminarium wzięło udział 105 uczestników z niemal wszystkich jednostek badawczych uprawiających inżynierię materiałową w Polsce.

Źródło: Wydział Inżynierii Materiałowej PW
Zdjęcie: Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze