W poszukiwaniu wspólnej perspektywy świata nauki i biznesu - relacja z konferencji

Efektywnej współpracy biznesu z nauką poświęcona była konferencja zorganizowana przez Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. Wydarzenie odbyło się 26 lutego 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Konferencję pt. „Efektywna współpraca biznesu z nauką w kontekście Konstytucji dla Nauki oraz Konstytucji dla Biznesu” otworzyły wystąpienia: Krzysztofa Pietraszkiewicza - Prezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego (PFA-G) i Prezesa Związku Banków Polskich, prof. Arkadiusza Mężyka - Wiceprezesa PFA-G i Rektora Politechniki Śląskiej oraz prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej i Przewodniczącego KRASP. Gościem konferencji był Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW, wskazał, że nie ma jednego modelu współpracy biznesu i nauki. Zaznaczył, że świat przedsiębiorców oraz świat uczelni będą istniały i funkcjonowały, podkreślając jednocześnie ogromną rolę ich otoczenia, a także pośredników pomiędzy oboma światami. Jako cel konferencji wskazał określenie problemów, na które napotyka współpraca biznesu z nauką i zaproponowanie kierunków mogących te bariery zmniejszyć.

Pierwsza część wydarzenia poświęcona była poszukiwaniu optymalnej formuły kooperacji nauki i biznesu. Perspektywę europejską w tym obszarze zaprezentowała Aoife Mangan z Komisji Europejskiej, a o zwiększaniu poprzez współpracę konkurencyjności w skali światowej opowiedział prof. Michael D. Lepech z Uniwerystetu Stanforda. Wyniki raportu na temat stanu współpracy nauki i biznesu w Polsce zaprezentował Wojciech Szapiel, Prezes Inventity Foundation.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego zastanawiali się nad perspektywami współpracy przedsiębiorstw i uczelni w świetle Konstytucji dla Biznesu i Konstytucji dla Nauki. Anna Rogowska, Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, wskazała na konieczność znalezienia wspólnego pierwiastka, perspektywy dla przedsiębiorcy i uczelni. Zauważyła potrzebę większej ufności i otwartości we współpracy, zaznaczając jednocześnie, że te pozytywne zmiany już są zauważalne. Wymieniła również obszary zainteresowań przedsiębiorców w przypadku kooperacji z uczelniami. Poszukują oni nowych rozwiązań z zakresu chemii, IT, wykorzystywania nowych materiałów, a także ważne są dla nich kwestie związane ze środowiskiem.

W drugiej części konferencji, podczas panelów dyskusyjnych, omawiane były doświadczenia współpracy nauki i biznesu oraz instrumenty wspierające transfer technologii i komercjalizację. Rozmawiano m.in. o najlepszych ścieżkach komercjalizacji wiedzy, wyników badań naukowych i rozwoju innowacji.

Opracowanie i zdjęcia: Biuletyn PW