„Uniwersytety Europejskie” - współpraca z partnerami stowarzyszonymi

W konsorcjum ENHANCE złożonym z 7 liczących się europejskich politechnik, w tym PW, ważną rolę odegra współpraca z partnerami stowarzyszonymi. Zapewnią oni wsparcie w działaniach w obszarach: „Cyfryzacja i sztuczna inteligencja”, „Zrównoważone miasta i społeczności” i „Klimat”. Będą pełnić rolę doradczą i wspierać upowszechnianie wyników projektu.

Konsorcjum ENHANCE będzie współpracowało z 30 partnerami stowarzyszonymi, reprezentującymi środowiska akademickie i nieakademickie z: Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Serbii, Szwecji, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wśród nich znalazły się:

  • urzędy miast, w których mają siedziby uczelnie tworzące konsorcjum - ich zadaniem będzie wspieranie działań w obszarach „Zrównoważone miasta i społeczności” i „Klimat”;
  • przedsiębiorstwa z sektora państwowego i prywatnego, w tym duże korporacje, takie jak Volvo Group czy Siemens, które m.in. zaproponują studentom możliwość odbycia praktyk i współpracy w projektach badawczych. Planowana jest także współpraca w rozwijaniu programów studiów oraz wspólna opieka nad dyplomantami i doktorantami;
  • fundacje i organizacje non-profit - ich rolą będzie doradztwo w obszarach, w których działają, pomoc w upowszechnianiu rezultatów projektu, a także działania zmierzające do włączenia grup niedostatecznie reprezentowanych w społeczności uczelni. Działania, które będą realizowane w tym obszarze to m.in. akcje wyrównujące szanse i promujące podejmowanie studiów technicznych przez kobiety;
  • sieci badawcze, które będą doradzać konsorcjum w zakresie tworzenia wspólnej oferty studiów i rozwoju innowacyjnych metod kształcenia oraz wspomagać testowanie nowych modeli mobilności studentów, doktorantów i osób odbywających staże podoktorskie.

Istotne znaczenie ma wsparcie projektu przez międzynarodowe organizacje studenckie. Ich zaangażowanie będzie miało na celu lepsze dostosowanie programów kształcenia do potrzeb młodych ludzi. Dzięki kanałom komunikacyjnym organizacji i konferencjom studenckim będzie możliwe upowszechnianie osiągniętych efektów. Dużą rolę w działaniach konsorcjum odegrają także centra nauki, których zadaniem jest popularyzacja nauki w społeczeństwie.

Polskimi partnerami stowarzyszonymi w projekcie „Uniwersytety Europejskie” są: Sieć Badawcza Łukasiewicz, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Źródło: Centrum Współpracy Międzynarodowej PW