Uczelnia z funkcją miastotwórczą

Politechnika Warszawska jest dobrze postrzegana przez władze miasta i regionu. Uczestniczy we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach natury społecznej, oświatowej i gospodarczej - mówi prof. Janusz Zieliński, Prorektor PW ds. Filii.

Która scena z obchodów Jubileuszu 50-lecia PW Filii w Płocku najbardziej utkwiła Panu Profesorowi w pamięci?

Obchody Jubileuszu 50-lecia Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku rozpoczęliśmy uroczystą inauguracją roku akademickiego 2016/2017. Zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy ponad 20 przedsięwzięć wpisujących się w obchody jubileuszu, w tym konferencje, seminaria, koncerty, wystawy, bal absolwentów, piknik integracyjny, uroczyste wręczenie dyplomów.

Główne uroczystości Jubileuszowe 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku odbyły się 22 kwietnia 2017 roku. Spośród tych wielu imprez, chciałbym wspomnieć dwie. Podczas mszy świętej odprawianej w intencji pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Płockiego Piotra Libery Filia przekazała bazylice katedralnej zdigitalizowane szkice projektów architektonicznych - wykonanych przez architekta Stefana Szyllera na początku XX wieku - dotyczące przebudowy katedry oraz kilkanaście plansz ekspozycyjnych. W tym samym czasie Szyller był projektantem i architektem Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Dzięki temu udało się zabezpieczyć i wyeksponować bardzo cenne, unikatowe materiały. Kolejnym wydarzeniem była główna Uroczystość Jubileuszowa, która odbyła się w Teatrze Dramatycznym w Płocku z fantastycznym koncertem Zespołu VOŁOSI i Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Artyści zaprezentowali autorską muzykę instrumentalną wyrastającą z karpackich korzeni, ale noszącą w sobie znamiona jazzowej improwizacji, naładowaną rockową energią, pełną niezwykle emocjonalnego przekazu.

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał Filii odznakę honorową „Zasłużony dla Mazowsza”, która została przypięta do sztandaru uczelni. Jakie działania Uczelni na rzecz regionu wyróżniłby Pan Profesor z ostatnich lat?

Odznaka honorowa to najwyższe wyróżnienie jakie może przyznać Sejmik Województwa Mazowieckiego. Wcześniej Filia została uhonorowana medalem pamiątkowym Pro Masovia, podobnie jak Zespół Tańca Ludowego „Masovia” z okazji 40-lecia. Marszałek wyróżnił również pracowników Filii okolicznościowymi dyplomami Uznania za wybitny wkład w rozwój naukowo-dydaktyczny i organizacyjny Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Również mi przypadł zaszczyt wyróżnienia medalem pamiątkowym Pro Masovia.

Do najważniejszych przedsięwzięć w obszarze współpracy Filii z regionem można zaliczyć można m.in. powołanie we wrześniu 2013 r. przez Prorektora PW ds. Filii Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego jako organu doradczo-opiniującego rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej w Płocku. W skład Rady wchodzą przedstawiciele parlamentu, samorządów, oświaty, nauki i sektora gospodarczego. Celem Rady jest m.in. wspieranie i promowanie Politechniki Warszawskiej w Płocku, Uczelni wpisującej się w europejskie standardy kształcenia, w wypełnianiu jej misji edukacyjnej, naukowej i społecznej, a także zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących planów prorozwojowych dla miasta Płocka i regionu północno-zachodniego Mazowsza. Podczas posiedzeń Rady powstają projekty i propozycje, które Filia mogłaby realizować na rzecz zwłaszcza Płocka i północno-zachodniego Mazowsza.

Podpisaliśmy wiele porozumień o współpracy z wiodącymi podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządowymi i edukacyjnymi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, mającymi swoją siedzibę głównie na Mazowszu, m.in. z: PKN ORLEN SA, Basell Orlen Polyolefins, CNH Industrial Polska, PERN, Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, Gminą Płock, Powiatem Płockim, Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie, Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, stowarzyszeniami, szkołami ponadgimnazjalnymi.

Podpisaliśmy również umowy partnerskie w sprawie powołania Klastrów: Kutnowskiego Klastra Technologicznego, Polskiego Klastra Innowacji LPG, Mazowieckiego Klastra Technologii, Materiałów i Maszyn, Mazowieckiego Klastra Chemicznego.

Jestem przewodniczącym Płockiej Rady ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej powołanej przez Prezydenta Miasta Płocka. Przedstawiciele Filii uczestniczą w posiedzeniach Płockiej Rady Gospodarczej. Filia reprezentuje region mazowiecki w Radzie Projektowej Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (European Chemical Regions Network - kreowanie międzynarodowych powiązań pomiędzy wiodącymi podmiotami branży chemicznej w regionach członkowskich), a także byliśmy współinicjatorem powstania projektu sektorowego INNOCHEM w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Reprezentuję również środowisko naukowe i akademickie Mazowsza w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego przy Urzędzie Marszałkowskim. Nasza aktywność przekłada się na podpisanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umów (2015 i 2018) o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dwóch projektów dotyczących, m.in. Utworzenia Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku.

W listopadzie 2015 roku podpisaliśmy list intencyjny z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Miastem Płock, który dotyczy realizacji projektu „SMART CITY PŁOCK” i obejmujące, m.in. działania na rzecz bezpieczeństwa w mieście.

Organizujemy też cykliczne sympozja i konferencje skierowane, m.in. do sektora samorządowego, np. „Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego”, jak i przemysłowego np. Forum Budowlane.

W grudniu 2016 roku, podczas konferencji Nafta/Chemia, Politechnika Warszawska Filia w Płocku oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN SA zostały wyróżnione za modelową współpracę przemysłu z nauką i szkolnictwem przez Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł” oraz portal wnp.pl w kategorii „Dobre praktyki – Biznes, Szkolnictwo, Nauka”. Wyróżnienie to zostało przyznane za realizację wyjątkowo szerokiego i różnorodnego co do form programu współpracy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA z płocką Filią Politechniki Warszawskiej ukierunkowanego na budowanie przewagi konkurencyjnej firmy i potencjału naukowego uczelni.

Uczelnia pełni ważną funkcję miastotwórczą. Jest dobrze postrzegana przez władze miasta i regionu. Uczestniczy we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach natury społecznej, oświatowej lub gospodarczej.

W trakcie uroczystości przyznano również Medal 50-lecia PW Filii w Płocku.

Uznaliśmy, że powinniśmy uhonorować medalem 50-lecia Filii osoby, które z racji różnych zakresów swojej aktywności zawodowej, przyczyniły się lub przyczyniają się do wzmacniania pozycji Filii we wszystkich aspektach. Dlatego też wręczyliśmy medale: Rektorowi PW prof. Janowi Szmidtowi, Prorektorom i Dziekanom Wydziałów, byłym Prorektorom PW, w tym Prorektorom ds. Filii w Płocku (prof. Andrzej Bukowski, prof. Jacek Kijeński, prof. Jacek Kubissa) i zasłużonym profesorom Filii (prof. Barbara Pacewska, prof. Daniela Żuk, dr Irena Bielecka, prof. Lech Dwiliński, prof. Roman Marcinkowski, prof. Maciej Paczuski, prof. Mieczysława Poniewski, prof. Leszek Powierża, prof. Krzysztof Urbaniec). Ponadto, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Prezydentowi Miasta Płocka, prezesom firm i członkom Rady.

Jakich ekspertów Politechnika Warszawska Filia w Płocku gościła na przestrzeni ostatnich lat?

Sądzę, że każda z osób odwiedzających naszą Filię zasługuje na uwagę. Jest wielu znamienitych członków wspomnianej wcześniej Rady, liczni profesorowie z kraju i ze świata uczestniczą np. w konferencjach naukowych. Dotyczy to również prezydentów miast i starostów, ale i prezesów wielu firm. Dlatego też wyszczególnię kilka osób, które były zaproszone przez nas do wygłoszenia referatów:

  • prof. Arnold Wolfandale, wybitny fizyk i astronom z Wielkiej Brytanii,
  • prof. Aleksander Wolszczan („Od wielkiego wybuchu do życia na Ziemi”),
  • prof. Jiři J. Klemeš („Analiza w pełnym cyklu życia oraz ślady ekologiczne jako narzędzie pracy inżyniera”) z University of Pannonia (Węgry),
  • prof. Grzegorz W. Kołodko („Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”),
  • prof. Bernard Welz(„50 years of research in AAS – And now...?”) z Brazylii.

Jakie są plany na najbliższą przyszłość?

Filia była i jest potrzebna Miastu i Regionowi do rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Filia musi reprezentować wysoki poziom naukowy i oferować dojrzały, ciągle uaktualniany, poziom usług dydaktycznych. Musimy wzmacniać swój własny potencjał kadrowy poprzez uzyskiwanie przez kadrę kolejnych stopni naukowych. Rozwijamy swoje możliwości badawcze poprzez modernizację zasobów laboratoryjnych, a także dostosowujemy ofertę dydaktyczną do potrzeb społecznych i rynku pracy tak, aby uwzględnić w niej rozwój technologii, wiedzy i nowych możliwości kształcenia.

Plany na najbliższą przyszłość to ciągłe doskonalenie swoich zasobów, usług dydaktycznych, warunków studiowania, to tworzenie klimatu uczelni akademickiej w kampusie oddalonym od macierzystej Uczelni o 100 kilometrów. Rozwój samodzielnej kadry akademickiej, dalsza rozbudowa zaplecza badawczego, które z racji swojej specjalizacji i atrakcyjności będzie zachęcać do aktywności naukowej pracowników i studentów, ale i do współpracy z otoczeniem, podtrzymanie wysokiej oceny kształcenia na kierunkach prowadzonych w Filii z ofertą specjalizacji dostosowaną do potrzeb regionu. Dążenia te są aktualne w obecnym stanie prawnym szkolnictwa, jak i przyszłym ustroju szkolnictwa wyższego. Jestem przekonany, że Politechnika Warszawska w dalszym ciągu będzie obecna w Płocku, poprzez swoją Filię, jako jedyna w tej części Mazowsza uczelnia uniwersytecka odpowiadająca na zapotrzebowanie Regionu.

Powiązane materiały:

Relacja z Jubileuszu 50-lecia PW Filii w Płocku
Ponad 3,5 mln zł z UE na rozwój Filii
MASOVIA świętuje 40-lecie działalności

Zdjęcie: BPI PW