Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej

Sprawozdanie przedstawia działania kierownictwa Politechniki Warszawskiej, opisuje osiągnięcia i dokonania jej pracowników, doktorantów i studentów, a także prezentuje informacje o wynikach w różnych obszarach funkcjonowania Uczelni, w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Rok ten był rokiem szczególnym. 1 października 2018 r. weszła w życie Konstytucja dla Nauki - ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wprowadza ona nowy model skutecznego zarządzania uczelniami oraz zapewnia zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce. Politechnika Warszawska rozpoczęła intensywne działania mające na celu wdrożenie ustawy. Opracowano nowy Statut Uczelni, który został uchwalony przez Senat i zacznie obowiązywać od 1 października 2019 r. Uchwalony został nowy Regulamin Studiów. Przygotowywane są nowe regulaminy: organizacyjny, pracy i wynagradzania. Powołana została pierwsza Rada Uczelni, utworzonych zostało pięć Szkół Doktorskich, dokonano przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej do dyscyplin naukowych. Trwają prace nad nowelizacją Strategii Rozwoju PW.

Rok 2018 był również rokiem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Politechnika Warszawska znacząco wpisała się w obchody tego jubileuszu. Najważniejsze projekty realizowane z tej okazji to: koncert „Listy do Niepodległej”, uroczyste odsłonięcie Pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego, spacer z przewodnikiem z okazji Święta Politechniki Warszawskiej, „Ławka z historią”, wystawa „Kierunek Niepodległa. Politechnika - Polska - Europa 1914-1921”.

Wszystkie działania minionego roku, zgodne z misją i strategią rozwoju Politechniki Warszawskiej, koncentrowały się na utrzymaniu statusu wiodącej uczelni technicznej w kraju oraz umacnianiu znaczącej pozycji w europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Oznacza to nieustającą, konsekwentną intensyfikację prac skierowanych na główne obszary funkcjonowania Uczelni: kształcenie, badania naukowe i komercjalizację wyników badań, współdziałanie z otoczeniem oraz organizację i zarządzanie. Kierunek i efekt tych działań jest właściwy, co potwierdzają wysokie oceny powszechnie uznawanych rankingów. 

Szczegółowe informacje i dane będące podsumowaniem działalności Politechniki Warszawskiej w ostatnim roku, a także wyznaczone kierunki rozwoju i uzyskane efekty dostępne są w Sprawozdaniu Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2018 – 31.08.2019.

Źródło: BIP PW
Zdjęcie: Biuletyn PW