Reprezentacja PW w Newcastle w ramach projektu GETM3

Politechnika Warszawska uczestniczy w projekcie Global Entrepreneurial Talent Management 3, który koncentruje się na młodych ludziach na rynku pracy. Jego częścią była wizyta reprezentacji uczelni z prof. Renatą Walczak, Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW w Płocku, w Northumbria University w Newcastle.

Projekt Global Entrepreneurial Talent Management 3 (GETM3) dotyczy przedstawicieli najmłodszego pokolenia na rynku pracy oraz ich postaw wobec edukacji i planów zawodowych. Mimo że młodzi ludzie są wykształceni i przedsiębiorczy, może ich dotknąć niestabilność zatrudnienia. Jednocześnie pracodawcy zgłaszają niedopasowanie umiejętności pracowników względem powierzanych im obowiązków i trudności w pozyskiwaniu, zarządzaniu i utrzymaniu młodych pracowników w firmie.

GETM 3, realizowany od stycznia 2017 r. do końca 2020 r., finansowany jest ze środków Research and Innovation Staff Exchange (RISE), będącego częścią Marie Skłodowska-Curie Actions, w ramach Horyzont 2020. W projekcie planowane są badania społeczne ukierunkowane na analizę wyzwań związanych z wejściem młodego pokolenia na rynek pracy, zarówno z perspektywy uczelni, otoczenia społeczno-gospodarczego, jak i studentów oraz absolwentów. Projekt został opracowany przez wszystkie wspomniane strony. Jego istotnym elementem jest współpraca międzynarodowa i międzysektorowa (uczelnie, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe).

Projekt realizuje konsorcjum składające się z 8 uniwersytetów: University of Northumbria w Newcastle (lider projektu, Wielka Brytania), Dublin Institute of Technology i Dublin City University (Irlandia), Univerza v Ljubljani (Słowenia), Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska (Polska), Kyungpook National University i Chonnam National University (Korea Południowa) oraz 8 firm: MEDEX d.o.o. i Kolektor Group d.o.o. (Słowenia), High Fly (Wielka Brytania), ISME Ltd (Irlanidia), BTM Innovations Sp. z o.o., Wingsbridge (Polska), Eliesha Training Ltd (Wielka Brytania), MegaGen (Korea Południowa).

Głównym celem GETM3 jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz przyszłego zarządzania talentami w skali globalnej na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego. Każdy z trzech pakietów prac badawczych koncentruje się na szczegółowej analizie konkretnych problemów określonego interesariusza.

Źródło: opracowanie własne Działu Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Politechnika Warszawska realizuje prace badawcze dotyczące studentów i absolwentów (liderem WP2 jest Uniwersytet Warszawski). W ramach projektu przewidywane są badania społeczne jakościowe i ilościowe, realizujące następujące cele:

  • diagnoza sposobów rozumienia cech przedsiębiorczych przez studentów i absolwentów z wybranych krajów UE i Azji;
  • diagnoza potrzeb i oczekiwań studentów (wszystkich stopni studiów) dotycząca stymulacji rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności w środowisku akademickim i biznesowym;
  • diagnoza postrzegania przez studentów i absolwentów wartości związanych z doświadczeniem uniwersyteckim i pierwszym zatrudnieniem;
  • zrozumienie opinii studentów na temat głównych przeszkód utrudniających rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności w środowisku akademickim i pracy, w tym analizy zagadnień związanych z płcią;
  • określenie wytycznych dla efektywnego wykorzystywania umiejętności i cech studentów i absolwentów w kontekście zebranych danych.

Częścią projektu była wizyta reprezentacji uczelni z prof. Renatą Walczak, Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW w Płocku, w Newcastle w dniach 4 stycznia - 5 marca 2019 r. Prof. Renata Walczak uczestniczyła m.in. w styczniowej konferencji HR Division International Conference (HRIC), organizowanej przez Dublin City University. Uczelnię reprezentowały również: Katarzyna Modrzejewska - Kierownik Działu Badań i Analiz CZIiTT PW oraz kierownik projektu GETM3 w Politechnice Warszawskiej, dr Małgorzata Waszkiewicz z Wydziału Zarządzania PW, dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri z Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW w Płocku. Podczas konferencji możliwe było uczestnictwo w sesjach naukowych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi i talentami.

Uczestnicy projektu GETM3
Źródło: GETM3 Fun & Friendship Facebook Group

Dwie sesje poświęcone były zasadom publikowania w najlepszych czasopismach z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Określone wymagania przedstawili redaktorzy naczelni czołowych pism. Podczas pobytu w Dublinie reprezentanci Politechniki Warszawskiej wzięli również udział w wewnętrznej konferencji projektu GETM3.

Dla uczestników przygotowano kilka sesji podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia badań naukowych w projekcie, przede wszystkim jakościowych. Omawiano zasady wykorzystania cyklu Deminaga PDCA oraz opisu „persony” (fikcyjnej postaci stworzonej w celu reprezentowania typu użytkownika, klienta, przedstawiciela opisywanej grupy osób).

Zarówno w Dublinie, jak i w Newcastle, podczas spotkań z kierownikiem projektu prof. Alison Pearce można było poznać kulisy zarządzania projektem realizowanym w ramach programu H2020.

Spotkanie komitetu sterującego projektu GETM3

Prof. Renata Walczak wraz z dr hab. Magdaleną Kludacz-Alessandri przeprowadziły kilka wywiadów z młodymi przedsiębiorcami oraz doktorantami z Northumbria University, co było głównym celem pobytu w Newcastle. Dodatkowo uczestniczyły w rozmowach z przedsiębiorcami w Business Clinic, jednostce powołanej przez Northumbria University odpowiadającej CZIiTT PW.

W trakcie pobytu prof. Renata Walczak i dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri przygotowały publikację wspólnie z badaczami z PW oraz Northumbria University. Na prośbę Northumbria Decisions & Analytics Research Interest Group Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW w Płocku wygłosiła seminarium dotyczące zarządzania szansami w projektach.

Na prośbę prof. Renaty Walczak władze Northumbria Universty umożliwiły jej korzystanie z biblioteki uniwersyteckiej, która posiada imponujące zasoby książek papierowych i elektronicznych. Biblioteka czynna jest 24 godziny na dobę, a specjalne miejsca pracy dla studentów i pracowników pozwalały na niezakłóconą pracę do późnych godzin.

Katedra w Durham pod Newcastle

Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii prof. Renata Walczak miała również okazję zwiedzać zabytki Newcastle, poznając wielokulturową społeczność miasta, a także Dublina. 

Dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW dziękuje prof. dr. hab. inż. Januszowi Zielińskiemu, Prorektorowi ds. Filii w Płocku za wyrażenie zgody na wyjazd do Wielkiej Brytanii oraz Pani Katarzynie Modrzejewskiej kierującej projektem GETM3 w PW i wszystkim Kolegom z CZIiTT PW za możliwość uczestniczenia w projekcie GETM3, za współpracę, realizację wspólnych badań i możliwość zmierzenia się z kulturą brytyjską.

Źródło: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW w Płocku