Relacja z konferencji poświęconej dorobkowi Aleksandra Rotherta

31 marca 2021 r. odbyła się w trybie online IV Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności” w tym roku poświęcona „Współczesnym kontynuacjom dorobku Aleksandra Rotherta (1870-1937)”.

Cykl konferencyjny, współorganizowany przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej, poświęcony jest dorobkowi polskich klasyków nauk o zarządzaniu i jakości. Podejmowane są ich dokonania w kontekście sukcesów i wyzwań, widziane z perspektywy rozwoju dyscypliny naukowej.

Pierwsza konferencja odbyła się w 2017 r. i nawiązywała do obchodów 120-lecia nauk o zarządzaniu w Polsce, których powstanie było związane z osobą profesora Karola Adamieckiego (1866-1933), światowej sławy polskiego teoretyka i praktyka zarządzania, pracującego w Politechnice Warszawskiej w latach 1919-1933. W 2018 r. odbyła się druga konferencja, poświęcona dorobkowi profesora Edwina Hauswalda (1868-1942), specjalisty w zakresie maszynoznawstwa i organizacji, pracującego w Politechnice Lwowskiej. Patronem trzeciej konferencji, zorganizowanej w 2019 r., był inżynier Piotr Drzewiecki (1865-1943), jeden z pionierów nauk o zarządzaniu i jakości, przedsiębiorca, działacz społeczny, pierwszy prezydent Warszawy w odrodzonej Polsce.

Celem IV Konferencji Naukowej w ramach tego cyklu był przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji do dokonań i dorobku naukowego profesora Aleksandra Rotherta (1870-1937). Patron tegorocznej Konferencji to jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu i jakości, a równocześnie słynny inżynier mechanik i elektryk, w tej ostatniej dyscyplinie profesor Politechniki Lwowskiej, doktor h.c. Politechniki Warszawskiej.

Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Marek Lisiński (Przewodniczący Rady Naukowej; Akademia WSB) oraz dr hab. inż. Jarosław Domański (Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej).

Mówcy nawiązali do idei cyklicznych konferencji, których patronami byli prof. Karol Adamiecki, prof. Edwin Hauswald, inż. Piotr Drzewiecki, podkreślając, że byli oni wszyscy związani także z naukami inżynieryjno-technicznymi. Patron tegorocznej konferencji, jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu i jakości, to przede wszystkim inżynier mechanik i elektryk. Mówcy zapewnili o kontynuacji cyklu konferencji naukowych „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”. Patronem następnej konferencji będzie prof. Stanisław Bieńkowski, którego 140. rocznica urodzin przypada na 2022 rok.

Prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB) zapowiedział blokowy program konferencji, poprzedzony sesją wprowadzającą. Każda z czterech części posiadała swoje motto, będące wypowiedzią profesora Aleksandra Rotherta, zaczerpniętą z prac naukowych patrona konferencji. Podczas obrad i dyskusji okazało się, że wymowa tych wypowiedzi pozostaje aktualna.

W ramach sesji wprowadzającej, moderowanej przez dr. hab. inż. Janusza Zawiła-Niedźwieckiego, (Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania) - odniesiono się do dorobku prof. Aleksandra Rotherta. Sylwetkę i dokonania patrona konferencji przedstawił prof. dr hab. Alojzy Czech (profesor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach), w ramach wykładu: „Aleksander Rothert - życie i dzieło”. W sesji tej wystąpili także:

 • prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB): „Problemy tematycznych teoretycznych rozważań i badań empirycznych Aleksandra Rotherta w ontologii nauk o zarządzaniu i jakości”,
 • gość honorowy - dr hab. Agnieszka Rothert (Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych): „Naukowy ród Rothertów”.

W pierwszym bloku konferencji, zatytułowanym „Nauka organizacji fabrycznej oparta o zasady” (sformułowanie Patrona konferencji, czyli uwspółcześniając - rozważania nad statusem, strukturą i aspektami metodologicznymi nauk o zarządzaniu i jakości), prowadzonym przez prof. dr. hab. Marka Lisińskiego (Akademia WSB), wystąpili:  

 • dr hab. Marek Szarucki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): „Ewolucja metodologii nauki o zarządzaniu i jakości z perspektywy rozwiązywania problemów przedsiębiorstwa przemysłowego”,
 • dr hab. Grzegorz Maciejewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): „Badania empiryczne w rozwiązywaniu problemów współczesnego zarządzania”,
 • prof. dr hab. Mieczysław Morawski (WZ PW): „Nauka a praktyka zarządzania w kontekście Czwartej Rewolucji Przemysłowej”.

Drugi blok konferencji, moderowany również przez prof. dr. hab. Marka Lisińskiego, przebiegał pod hasłem „Zarządzanie produkcją”. W ramach bloku wystąpili:

 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka (WZ PW): „Zarządzanie produkcją - wczoraj, dziś, jutro”,
 • dr inż. Cezary Szwed (WZ PW): „Współczesne narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją”,
 • dr inż. Justyna Smagowicz (WZ PW): „Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem modelowania symulacyjnego”.

Trzeci blok konferencji „Płace, finanse i zasoby ludzkie” prowadził dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania PW), a wystąpili prelegenci:

 • prof. dr hab. Janusz Czekaj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): „System premiowania współzależnego Aleksandra Rotherta i jego współczesne ujęcie”,
 • prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa): „Współczesne dylematy zarządzania ryzykiem”,
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska (WZ PW): „Kontrowersje wokół finansowego motywowania pracowników”.

Dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (WZ PW) moderował też obrady w ramach ostatniego bloku konferencyjnego „Innowacyjność a zarządzanie”. W ramach tego bloku wystąpiły prelegentki:

 • dr inż. Danuta Rojek (WZ PW): „Innowacyjność w dorobku Aleksandra Rotherta”,
 • dr hab. Agnieszka Skala (WZ PW), która wygłosiła referat przygotowany we współautorstwie z dr hab. inż. Katarzyną Rostek (WZ PW): „Nowe formy innowacyjności i przedsiębiorczości w polskich przedsiębiorstwach”.

Konferencja zgromadziła ponad 260 przedstawicieli nauki z całego kraju, doktorantów i studentów z różnych ośrodków akademickich, a także praktyków gospodarczych. W ramach obrad konferencyjnych toczona była merytoryczna dyskusja, świadcząca o aktualności i istotności podejmowanej tematyki z punktu widzenia nauk o zarządzaniu i jakości oraz praktyki gospodarczej.

Zamykający konferencję prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB) i dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (WZ PW) podkreślili, że podczas konferencji udało się połączyć współczesne problemy organizacji i zarządzania z dorobkiem przeszłości, a także wskazać na kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości. Zapewniając o kontynuacji cyklu konferencji naukowych „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności” mówcy podkreślili, że wśród polskich klasyków nauk o zarządzaniu i jakości jest wiele postaci godnych patronowania kolejnym przedsięwzięciom naukowym.

Źródło: dr inż. Danuta Rojek, Wydział Zarządzania PW