Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego na konferencji w CZIiTT PW

Konferencja Nauka, biznes i środowisko prezentowała m.in. zmiany i zagrożenia dla środowiska zidentyfikowane w najnowszym raporcie UNEP wydanym w ramach serii Global Environment Outlook.

Spotkanie, które odbyło się 15 września 2016 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW otworzył prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej. Przemówienia powitalne wygłosili także: Sławomir Mazurek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; J.E. Karsten Klepsvik, Ambasador Królestwa Norwegii oraz Michał Olszewski, Wiceprezydent m.st Warszawy.

Podczas konferencji zaprezentowano polskie wydanie streszczenia Raportu GEO-6 dla regionu paneuropejskiego, przygotowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.Uczestnicy konferencji reprezentujący m.in. sektor publiczny, prywatny i pozarządowy, w ramach trzech sesji dyskutowali na temat wyzwań w nim zawartych m.in.:

  • zachowania różnorodności biologicznej,
  • zrównoważonego rozwoju miast,
  • gospodarki o obiegu zamkniętym.

Odrębna sesja została poświęcona działaniom UNEP w zakresie gromadzenia informacji o środowisku z użyciem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wśród których wiodącą rolę pełni platforma UNEPLive.

prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej otwiera konferencję "Nauka, biznes i środowisko"/
fot. Biuletyn PW

Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie

Raport GEO-6 opublikowany pod hasłem „Healthy planet, healthy people” (Zdrowa planeta, zdrowy człowiek) podkreśla silny związek pomiędzy stanem środowiska naturalnego a zdrowiem człowieka. Raport wymienia kluczowe obszary, w których niezbędne jest podejmowanie trafnych decyzji i stanowczych działań. Należą do nich: zrównoważone wykorzystanie kurczących się zasobów naturalnych (w tym budowanie efektywnej gospodarki niskoemisyjnej), zmiany klimatu, różnorodność biologiczna (świadczenie ważnych usług ekosystemowych na rzecz człowieka), zanieczyszczenie środowiska (w tym zanieczyszczenia chemiczne i odpady komunalne), produkcja i konsumpcja dóbr (w tym żywności) oraz zrównoważony rozwój miast.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Inicjatywa Partnerstwa

Konferencja objęła również zakres działań ujętych w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals, SDG) zmierzających do realizacji wizji nakreślonej w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030. Sesja zamykająca konferencję poświęcona była zagadnieniom związanym z wdrażaniem SDG w skali europejskiej i krajowej, a dyskusja skupiła się na poszukiwaniu pomysłów i recept na model współpracy między instytucjami, który pozwoli skutecznie realizować cele zrównoważonego rozwoju, w szczególności w obszarze ochrony zagrożonych wartości środowiska, które mają zasadniczy wpływ na zdrowie i dobrobyt człowieka, takich jak np. dostępność czystego powietrza czy wody pitnej, niezanieczyszczonej gleby, „zdrowych” ekosystemów.

Konferencja, zorganizowana została przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (ang. United Nations Environment Programme, UNEP) oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.  

Zdjęcia: Biuletyn PW