Promocje doktorskie i habilitacyjne: wręczenie Medalu PW oraz rozdanie nagród w Konkursie o Nagrodę Siemensa

18 czerwca 2018 r. Politechnika Warszawska powitała w swoim gronie nowych doktorów i doktorów habilitowanych. Podczas wydarzenia 45. Medalem Politechniki Warszawskiej uhonorowano profesora Grzegorza Pawlickiego oraz wręczono nagrody Siemensa.

W tym roku już po raz kolejny Politechnika Warszawska okazała się najlepszą uczelnią techniczną w kraju, zajmując pierwsze miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018, którego celem jest promowanie najlepszych wzorców w kształceniu kadr dla przemysłu wysokich technologii, pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki edukacyjnej oraz budowanie więzi pomiędzy światem akademickim a przemysłem i biznesem. Politechnika Warszawska jest również trzecią najlepszą uczelnią w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018, utrzymując tym samym pozycję z ubiegłorocznego zestawienia - mówił prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, podczas czerwcowych promocji doktorskich.

Fotogaleria czerwcowych promocji doktorskich i habilitacyjnych

45. Medal Politechniki Warszawskiej z rąk Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta odebrał Profesor Grzegorz Pawlicki „w uznaniu zasług dla rozwoju inżynierii medycznej oraz działań na rzecz społeczności akademickiej”. Uroczystą laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej.

Profesor Grzegorz Pawlicki, ekspert w zakresie inżynierii biomedycznej - jest od ponad sześćdziesięciu lat związany z Politechniką Warszawską, a w szczególności z Wydziałem Mechatroniki, którego był dziekanem. W życiu kieruje się dewizą: „Frustra vivit qui nemini prodest” - na próżno żyje, kto nikomu nie przynosi pożytku. Profesor prowadził działalność naukowo-badawczą w zakresie wykorzystania izotopów promieniotwórczych w badaniu dyfuzji w ciałach stałych, metod radiokserograficznych  rejestracji obrazów rentgenowskich oraz reoangiometrii elektroimpedancyjnej kończyn i budowy aparatury pomiarowej. Pośród wielu pełnionych funkcji jest również Honorowym Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej, które promuje osiągnięcia Politechniki Warszawskiej i jej absolwentów, integrując środowisko poprzez umacnianie wzajemnych relacji.

Tego dnia zostały również rozdane nagrody w XXIII Konkursie o Nagrodę Siemensa; VIII Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Automatyki i Robotyki; II Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Elektroenergetyki.

Nagroda Siemensa jest przyznawana polskim naukowcom i zespołom badawczym od 1995 roku na mocy podpisanego porozumienia z Politechniką Warszawską. Wyróżnienie promuje wybitne, a zarazem praktyczne osiągnięcia w dziedzinie techniki i badań naukowych, prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce w zakresie m.in. elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

Lista laureatów Konkursu o Nagrodę Siemensa.

W trakcie uroczystości stopień doktora nadano piętnastu osobom, a tytuł doktora habilitowanego ośmiu.

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Zdjęcia: Biuletyn PW