Biuletyn PW / Wydarzenia / Prof. Janusz Zieliński Dziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW

Prof. Janusz Zieliński Dziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW

W dniu 18 marca 2016 r. kolegium elektorów z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku dokonało wyboru Dziekana Wydziału na kadencję 2016-2020. Został nim ponownie prof. Janusz Zieliński.

Głównym założeniem programu wyborczego przedstawionego przez prof. Janusza Zielińskiego jest dążenie do:

  • stałego doskonalenie jakości i konkurencyjności  kształcenia,
  • rozwoju działalności naukowo-badawczej,
  • pogłębiania i zdynamizowania współpracy z otoczeniem,
  • rozwoju i zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów materialnych,
  • wspierania i rozwoju ruchu studenckiego,
  • doskonalenia kultury organizacyjnej i poprawy funkcjonowania Filii.

Profesor Janusz Zieliński jest zatrudniony w Politechnice Warszawskiej od 1976 r., a od 2005 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje chemię i technologię ropy naftowej i polimerów, modyfikację substancji bitumicznych pochodzenia naftowego i węglowego, unieszkodliwianie i utylizację odpadów przemysłowych, sorbenty węglowe i płyny chłodnicze, a także zagadnienia organizacji i zarządzania w przemyśle, zwłaszcza chemicznym, jak i w jednostkach szkolnictwa wyższego oraz zagadnienia innowacji i wynalazczości. Jest uznanym w kraju i za granicą specjalistą w zakresie modyfikacji właściwości i zastosowania ciężkich frakcji pochodzących z przerobu ropy naftowej i węgla kamiennego, kompozycji bitumiczno-polimerowych, polimerów termoplastycznych oraz płynów chłodzących. Jest twórcą interdyscyplinarnej szkoły badawczej, zajmującej się problematyką bezpiecznych i nowoczesnych materiałów kompozytowych, opartych na układach bitum-polimer. Ponadto zajmuje się problematyką unieszkodliwiania i utylizacji odpadów przemysłowych.

W latach 1999-2005 i 2012-2016 Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku i równocześnie Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Kieruje Zakładem Tworzyw Sztucznych w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Finansami i Marketingu w Politechnice Warszawskiej.

Prof. Janusz Zieliński jest członkiem licznych Stowarzyszeń i Rad Naukowych zagranicznych i krajowych, Konsorcjów Badawczych i Rad Programowych. Z ramienia środowisk akademickich i naukowych, od 2007 r., jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Mazowsza.

Na dorobek prof. Janusza Zielińskiego składa się autorstwo i współautorstwo w ponad 500 opracowaniach, w tym: 6 monografiach, 2 skryptach, 142 publikacjach, 225 referatach i komunikatach na konferencjach międzynarodowych i krajowych, 20 patentach, 122 opracowaniach naukowo-badawczych, 8 wdrożeń wielkoprzemysłowych oraz ponad 90 recenzji wydawniczych książek, publikacji, prac naukowych.

Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI