Powołanie zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego

Na mocy zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołano zespół do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, który będzie czuwać nad wcielaniem w życie Konstytucji dla Nauki.

W skład zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki weszło 12 naukowców i przedstawicieli środowiska akademickiego. Przewodniczy mu prof. dr hab. Maciej Żylicz, biochemik i biolog molekularny, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Do zadań zespołu należeć będą między innymi: analiza efektywności działań podejmowanych w związku z wdrażaniem reformy przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, opracowywanie propozycji dobrych praktyk w zakresie wdrażania reformy oraz rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki rozwiązań lub narzędzi wspierających wdrażanie reformy.

W skład zespołu zostali powołani:

 • Łukasz Kierznowski
 • dr hab. prof. nadzw. Marcin Krawczyński
 • Dominik Leżański
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
 • prof. dr hab. inż. Grażyna Ptak
 • dr hab. Dariusz Surowik
 • dr inż. Janusz Szczerba
 • dr Dominik Szczukocki
 • dr hab. Lech Trzcionkowski
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki

Informacje o powołaniu zespołu dostępne są na stronie internetowej konstytucjadlanauki.gov.pl

Źródło: konstytucjadlanauki.gov.pl
Grafika: MNiSW