Politechnika Warszawska uczelnią badawczą

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie 10 laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyniki zostały ogłoszone 30 października 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Program „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” to jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w Konstytucji dla Nauki. Jej celem jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Spośród 20 najlepszych uczelni w kraju zakwalifikowanych do udziału w konkursie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniło 10, które w latach 2020–2026 otrzymają subwencję zwiększoną o 10%.

Najwyższą ocenę uzyskał Uniwersytet Warszawski, drugie miejsce zajęła Politechnika Gdańska. Politechnika Warszawska znalazła się na trzecim miejscu ex aequo z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Jagiellońskim. Grono laureatów uzupełniają: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski.

- Przyznanie Politechnice Warszawskiej statusu uczelni badawczej jest dla całej naszej wspólnoty akademickiej ogromnym wyróżnieniem, a zarazem docenieniem starań i wysiłków zmierzających do podejmowania ambitnych projektów zwłaszcza w europejskiej przestrzeni badawczej, co wiąże się z rozwojem umiędzynarodowienia działań Uczelni we wszelkich obszarach jej aktywności - mówi prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie, otrzymają subwencję zwiększoną o 2%.

We wnioskach konkursowych uczelnie przedstawiły m.in. analizę własnego potencjału oraz plany rozwoju obejmujące cele i działania dotyczące przede wszystkim: zwiększenia wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki, wzmocnienia współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, poprawy polityki kadrowej na uczelni, podniesienia jakości zarządzania uczelnią.

Uczelnie były również zobowiązane do wskazania priorytetowych obszarów badawczych, w obrębie których będą prowadzić zintensyfikowaną działalność naukową.

Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego oceniał wnioski przedstawione przez uczelnie pod kątem: poziomu merytorycznego, istotności założonych celów dla podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni, adekwatności opisywanych działań do założonych celów, potencjału uczelni.

Realizacja planów działań na najbliższe lata przedstawionych przez uczelnie będzie podlegała ewaluacjom. Pierwsza ocena śródokresowa zostanie przeprowadzona w 2023 r., końcowa zaś - w 2026 r. Po tym czasie uczelnie będą miały możliwość przedłużenia finansowania na kolejne lata (2027-2032).

Co najmniej dwie szkoły wyższe, które uzyskają negatywny wynik lub znajdą się na najniższych miejscach listy rankingowej po ewaluacji, nie otrzymają jednak dalszego finansowania. Zwolnione w ten sposób miejsca będą mogły zająć uczelnie lub federacje, które wygrają kolejny konkurs w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. Odbędzie się on w 2026 r. i skierowany będzie do tych ośrodków akademickich, które nie były finansowane w ramach pierwszego konkursu.

Więcej informacji o konkursie „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” i jego wynikach dostępnych jest TUTAJ>>

Zdjęcia: Biuletyn PW