Politechnika Warszawska podpisała umowę o współpracy z Veolia Energia Warszawa S.A.

15 czerwca 2018 r. podpisano ramową umowę o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Veolią Energia Warszawa. Dokument w imieniu spółki sygnował Jacky Lacombe - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolii Energii Warszawa oraz ze strony uczelni prof. dr hab. inż.  Jan Szmidt, Rektor PW.

Przedmiotem współpracy obu podmiotów będzie działalność edukacyjna m.in. uruchomienie praktyk i staży dla studentów i doktorantów, organizację konferencji naukowo-technicznych, sympozjów i seminariów, a także przygotowywanie wspólnych publikacji oraz konkursów. Działania Politechniki Warszawskiej i Veolii Energia Warszawa będą przeprowadzane również w zakresie prac badawczo-rozwojowych w obszarze nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej systemów miejskich i przemysłowych, uwzględniających Inteligentne Sieci Ciepłownicze.

- Jestem przekonany, że podpisana umowa w praktycznym wymiarze ubogaci ofertę edukacyjną naszej Uczelni oraz zachęci młodych ludzi do patrzenia w szerszej perspektywie na zjawiska, które dotykają sfery ochrony środowiska. Wypracowane wspólnie rozwiązania mają bowiem szansę w realny sposób przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych - zaznaczył prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

- Cieszę się, że długoletnia współpraca z Politechniką Warszawską w zakresie działalności edukacyjnej oraz prac badawczo-rozwojowych będzie kontynuowana. Umiejętności i doświadczenie, które w ramach naszej współpracy uzyskują studenci, jest dla nich doskonałą okazją do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, a dla Veolii Energii Warszawa otwiera się dzięki temu możliwość zatrudnienia w przyszłości doskonałych specjalistów. Doceniamy świetnie wykształconych inżynierów i chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem - podkreślił Jacky Lacombe, Prezes Zarządu Veolia Energia Warszawa S.A.

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną, która nieprzerwanie od lat zajmuje czołową pozycję wśród uczelni technicznych w Polsce. PW kładzie szczególny nacisk na udział w krajowych i zagranicznych programach badawczych. Uczelnia dysponuje potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości.

Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie prawie 35 tys. studentów i doktorantów. W Politechnice Warszawskiej działa blisko 150 studenckich kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Ponad 70 proc. absolwentów PW znajduje pracę w czasie krótszym niż miesiąc (Badanie Losów Absolwentów 2017) po ukończeniu studiów.

Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą dostarczającą ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy, tworzy i wdraża innowacyjne i pionierskie dla branży ciepłowniczej rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Czuwa nad bezpieczeństwem i pewnością dostaw ciepła, dbając o właściwe funkcjonowanie prawie 1800 km stołecznej sieci ciepłowniczej i tysięcy węzłów cieplnych.

Więcej informacji na temat firmy znaleźć można na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl

Zdjęcia: Biuletyn PW