Poligraficzne Konfrontacje - fundusze europejskie dla drukarń

10 października 2019 r. w Warszawie odbyły się XLIII Poligraficzne Konfrontacje pt. „Fundusze europejskie dla drukarń - warsztaty praktyczne”. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW.

Podczas spotkania zostały omówione nie tylko najważniejsze zasady ubiegania się unijne środki oraz szczegółowe harmonogramy uruchamiania konkursów, ale również od strony praktycznej zostały przedstawione istotne aspekty decydujące o końcowym sukcesie. Kluczowym kwestiami były także możliwości współpracy badawczo-rozwojowej, nowe technologie, innowacje produktowe oraz proces ochrony własności przemysłowej w szczególności w zakresie spełnienia wymogów kryteriów punktowych.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele firm z branży poligraficznej i produkcji opakowań, jak również reprezentanci świata nauki, centrów badawczo-rozwojowych, organizacji branżowych i instytucji otoczenia biznesu.

Spotkanie otworzył Andrzej Żurkiewicz, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii PW. Następnie głos zabrał moderator Paweł Szarubka, członek SAIP PW. Nakreślił zakres Konfrontacji i przedstawił prelegentów.

Jako pierwszy wystąpił Bogdan Buczyński - ekspert Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Na początku przedstawił rolę jednostki we wdrażaniu funduszy unijnych w woj. mazowieckim i jej dotychczasowe osiągnięcia. - Do tej pory w ramach trzech perspektyw unijnych wnioskodawcy zrealizowali 11 tys. projektów, na które wydano ponad 17 mld zł. Były to projekty mazowieckich samorządów, przedsiębiorców, placówek naukowych, zdrowotnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej - zaznaczył. Natomiast w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zostało wydanych już blisko 6 mln zł, co stanowi ok. 75% przeznaczonych na ten okres środków. Środki zainwestowane zostały zarówno w tworzenie warunków do powstawania i rozwoju firm, jak i realizację prac badawczo-rozwojowych, wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek czy też umiędzynarodowienie działalności.

Następnie Bogdan Buczyński wymienił wraz z terminami naborów, jakie działania i w jakiej kwocie alokacji są przeznaczone na finansowanie przedsiębiorstw w ramach RPO jeszcze w 2019 r. Będą to przede wszystkim Działania: 1.2 oraz 3.3 wraz terminami naborów w 2019 r. Przydatne były także wskazówki dla przedsiębiorców planujących realizację innowacyjnych projektów w zakresie definicji wynikających z podręcznika Oslo Manual 2018 oraz Podręcznika Frascati. Omówione zostały również Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego, stanowiące priorytetowe kierunki rozwoju i wsparcia mazowieckich przedsiębiorstw.

W wystąpieniu pt. „Jak skutecznie aplikować o środki unijne 2019-2020” głos zabrał Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Przypomniał, że Polska, a w szczególności polski przemysł poligraficzny i opakowaniowy, ma pełne podstawy ku temu, aby stać się za kilka lat liderem innowacyjnej Europy. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio zaplanować ten rozwój i skorzystać z wszystkich możliwych narzędzi i środków, by ten cel osiągnąć. Wiele firm, planując swój rozwój i chcąc nieustannie podnosić swoją konkurencyjność, zastanawia się nad formami finansowania, a także możliwościami ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych. Paweł Szarubka szczegółowo omówił najważniejsze zmiany w zasadach udzielania dotacji unijnych dla przedsiębiorców, z uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej i produkcji opakowań, strategię prac przygotowawczych w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych i zaprezentował na bazie swoich doświadczeń, najważniejsze elementy decydujące o sukcesie projektów.

Podczas wystąpienia przedstawił także wiele praktycznych rad w zakresie procesu kreowania innowacji, przygotowania koncepcji projektu, zarówno od strony technologii, jak też uwzględniającej założenia finansowe. Omówił także niezwykle istotne aspekty odpowiedniego doboru wskaźników pod kątem sprawozdawczości i kontroli unijnych projektów, a także najważniejsze pułapki biurokratyczne czyhające na etapie przygotowania i rozliczania projektu unijnego. Na koniec wystąpienia Paweł Szarubka podał szczegółowy harmonogram naborów wniosków w czwartym kwartale 2019 r. oraz pierwszym kwartale 2020 r., zarówno w ramach programów regionalnych, jak też konkursów ogólnopolskich.

Kolejny wykład wygłosili Agnieszka Kucharska - Kierownik Zespołu Produktów i Procesu Kredytowego Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A. oraz Tomasz Rostek - Dyrektor w Segmencie Klientów Korporacyjnych Millennium Leasing Sp. z o.o. Wystąpienie pt. „Kredyt i leasing jako źródło finansowania inwestycji w poligrafii” obejmowało szczegółowe przedstawienie instrumentów bankowych wspierających finansowanie inwestycji przy równoczesnym wykorzystaniu mechanizmu dotacyjnego.

Szczególnie dużo uwagi poświęcono jednej z najpopularniejszych wśród przedsiębiorców dotacji, a mianowicie działaniu 3.2.2 POIR - Kredyt na innowacje technologiczne. W ramach wskazanego konkursu wnioski o dofinansowanie o wartości do 6 mln zł można składać do 27 lutego 2020 r. Przedstawiono także różnorodne formy wsparcia przedsiębiorców z branży poligraficznej, w tym m.in.: instrumenty wspierające działania proekologiczne, efektem których może być między innymi ograniczenie zużycia energii, minimalizowania odpadów czy materiałów. Natomiast Tomasz Rostek przedstawił szereg zalet wynikających z zastosowania finansowania leasingowego, w tym także z możliwością dofinansowania m.in. w ramach działania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Kolejny wykład poprowadził Grzegorz Ganczewski - Kierownik Centrum Badań i Rozwoju w Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań. Wystąpienie pt. „Współpraca badawczo-rozwojowa w kontekście dyrektywy Single-use Plastics” obejmowała niezwykle istotne informacje będące wynikiem zatwierdzenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. Głównym celem Dyrektywy jest zapobieganie powstawaniu i ograniczanie odpadów morskich z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. - Dyrektywa propaguje podejścia wspomagające gospodarkę o obiegu zamkniętym, które dają pierwszeństwo zrównoważonym i nietoksycznym produktom wielokrotnego użytku i systemom ponownego użycia zamiast produktom jednorazowego użytku, które mają przede wszystkim na celu zmniejszenie ilości generowanych odpadów - podkreślił Grzegorz Ganczewski. W wystąpieniu wskazano na istotne znaczenie dyrektywy m.in. na cały przemysł opakowaniowy w Unii Europejskiej, w tym w szczególności na rynku polskim.

Wykład pt. „Współpraca badawczo-rozwojowa prostą drogą do sukcesu” wygłosił Marcin Dąbrowski - właściciel firmy eM Marcin Dąbrowski. Podczas wystąpienia przedstawiony został zarówno proces tworzenia innowacji wewnątrz drukarni, jak również najistotniejsze wskazówki dotyczące wymogów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w kontekście spełnienia kryteriów projektów ubiegających się o współfinansowanie z środków europejskich. - Prace badawczo-rozwojowe są istotnym elementem funkcjonowania każdego współczesnego przedsiębiorstwa. Umiejętne ich dokumentowanie oraz prezentowanie stanowią obecnie podstawę w pozyskiwaniu finansowania bieżącej i przyszłej działalności -  podkreślił Marcin Dąbrowski.

Kolejna prezentacja, którą poprowadził Marcin Krzysztof Baryckiz Kancelarii Prawno-Patentowej BARYCKI, była poświęcona zagadnieniu ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Ochrona prawna tworzonych innowacji, która była ważnym elementem dotacji na lata 2007-2013, obecnie zasługuje na jeszcze większą uwagę. - Dziś, absolutnie każdy przedsiębiorca, chcąc skutecznie konkurować na rynku musi mieć świadomość znaczenia patentowania i jak skutecznie prawo własności przemysłowej wykorzystać w codziennej działalności firmy - przypomniał Marcin Barycki.

W ostatnim wystąpieniu ponownie zabrał głos Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. prezentując wykład pt. „Kontrole, przetargi, wypłaty dofinansowania - czyli jak poprawnie rozliczyć projekt unijny”. Przedstawił najważniejsze zasady poprawnego rozliczania projektów unijnych w tym m.in. nowe zasady procedury przetargowej, zasady wypłaty dofinansowania, zaliczki, płatności refundacyjne, najważniejsze zasady przygotowania do kontroli unijnej. Przedstawione zostały także szczegóły korzystania z systemu wspomagającego rozliczenie projektów unijnych SL2014 oraz najważniejsze zasady związane z procedurami przetargowymi w ramach Bazy Konkurencyjności.

Kolejna edycja Poligraficznych Konfrontacji dotyczących funduszy europejskich odbędzie się we wrześniu 2020 r. i będzie obejmowała szczegółowe zagadnienia związane z uruchomieniem nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Źródło: SAiP PW