Nowe zadania inwestycyjne w Politechnice Warszawskiej

W roku 2014 Senat Politechniki Warszawskiej przyjął Wieloletni Program Inwestycyjny Politechniki Warszawskiej na lata 2015-2026. Uczelnia intensywnie wprowadza do realizacji jego założenia, korzystając z własnych środków finansowych.

Celem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest podniesienie konkurencyjności uczelni w skali globalnej, zbudowanie liczącej się instytucji, która przyczyni się do postępu cywilizacyjnego naszego kraju.

W doborze inwestycji kierowano się m.in. kryterium poprawy jakości zaplecza naukowego i dydaktycznego.

Doskonałym przykładem tego podejścia jest zadanie inwestycyjne prowadzone przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych przy wsparciu Administracji Centralnej, polegające na przebudowie instalacji elektroenergetycznych z wdrożeniem elementów smart grid w celu poprawy efektywności energetycznej.

W Gmachu Elektroniki koncentruje się działalność dydaktyczna, naukowa oraz życie studenckie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Budynek zostanie wyposażony w urządzenia zalecane przez Urząd Regulacji Energetyki jako wzorcowe rozwiązanie dla systemów AMI (Advanced Metering Infrastructure). Składają się na nie: inteligentne liczniki (smart meters) oraz urządzenia pomiarowe do monitorowania jakości energii. Dzięki nim możliwe będzie śledzenie i prognozowanie zapotrzebowania na energię, a w razie potrzeby również zwiększanie lub ograniczanie zapotrzebowania. Urządzenia takie odpowiadają funkcjonalnie inteligentnym licznikom, jednak w odróżnieniu od nich, są zarządzane nie przez operatora systemu dystrybucji, lecz przez zarządcę budynku.

Prace w Gmachu Elektroniki przyczynią się także do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Zakończył się etap przystosowania pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyremontowany korytarz w Gmachu Elektroniki/fot. Biuletyn PW

Ponieważ Politechnika Warszawska jest uczelnią, która nie tylko edukuje i dostarcza infrastrukturę badawczą, ale także ma inspirować naukowców do pracy twórczej, jak również stwarzać warunki do podejmowania kreatywnych wyzwań poprzez klimat i atmosferę. W związku z czym w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wiele uwagi poświęcono działaniom rewitalizacyjnym.

Po szeregu prac realizowanych w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej przyszedł również czas na inne zabytkowe obiekty stanowiące wizytówkę Uczelni tj. Gmach Chemii i Gmach Architektury.

Gmach Chemii Politechniki Warszawskiej objęty jest, tak jak teren, na którym jest usytuowany, opieką Konserwatora Zabytków. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Gmach Chemii jest jednym z nielicznych przykładów obiektów zabytkowych, dla których zachowana została jego pierwotna funkcja - obiektu dydaktyczno-naukowego, projektowanego i użytkowanego jako gmach, w którym funkcjonują laboratoria.

W 2014 roku ruszył wieloletni proces modernizacji budynku polegający na wykonaniu prac związanych z unowocześnieniem laboratoriów dydaktycznych i naukowo-badawczych, audytorium im. Prof. Józefa Zawadzkiego i sal seminaryjnych oraz innych pomieszczeń, przy zachowaniu walorów zabytkowych i estetycznych obiektu. Obecnie trwa wymiana stropów nad podpiwniczeniem, wraz z rozbudową i remontem piwnic. Kolejnym zadaniem jest budowa zintegrowanego systemu przeciwpożarowego. W planach znalazły się także: remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, przebudowa schodów zewnętrznych do wejścia głównego, wykonanie robót remontowych pomieszczeń sanitarnych czy wymiana przyłącza kablowego zasilającego rozdzielnię główną. Również w tym obiekcie nastąpi poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Gmach Chemii przed remontem/fot. Wydział Chemii PW

Gmach Chemii po remoncie/fot. Wydział Chemii PW

Podobnym działaniom poddany zostanie Gmach Architektury Politechniki Warszawskiej. Jego rewitalizacja będzie służyć podniesieniu jakości pomieszczeń naukowo-dydaktycznych w dziedzinie, która w polityce kraju została określona jako tzw. Krajowa Inteligentna Specjalizacja. Aktualnie trwają prace termomodernizacyjne obiektu. Zakończony został pierwszy etap i Uczelnia przystępuje do drugiego etapu polegającego na remoncie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej.

W ramach dostosowania infrastruktury Politechniki Warszawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych w obiekcie planowany jest montaż nowej windy. Obecnie działa tam dźwig z platformą, ale nie dociera on do kondygnacji podziemnej, gdzie znajdują się m.in. modelarnia, pracownia rzeźby oraz punkt gastronomiczny. Nowa winda ma połączyć wszystkie kondygnacje, zapewniając miejsce dla nawet 13 osób (do 1000 kg). Montaż dźwigu wiąże się jednak z koniecznością przebudowy części parteru. Trwa przetarg na wykonawcę prac.

Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych zaplanowano też w Gmachu Nowym Technologicznym przy ul. Narbutta 85. Prace obejmą m.in. przebudowę wejścia, holu parteru i kondygnacji przyziemia.

Remont ogrodzenia wokół Terenu Centralnego Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Uczelnia realizuje także projekt wzmacniający funkcje kulturotwórczą oraz edukacyjną Politechniki Warszawskiej poprzez udostępnienie zabytkowego obszaru uczelni w formie przestrzeni publicznej ze zróżnicowanym programem kulturalnym i edukacyjnym dostępnym dla każdego. W pierwszej kolejności remont przechodzi ogrodzenie wokół Terenu Centralnego Politechniki Warszawskiej. Działania z zakresu ochrony i konserwacji zabytkowych elementów, pozwalających na otworzenie centralnego kampusu dla szerszego odbiorcy dopełnione zostaną przez zakup i instalacje elementów dodatkowych, pozwalających na przełamanie niepełnosprawności i dostępu dla osób nieznających języka polskiego, takich jak czytelny system informacji wizualnej składający się ze znaków, tablic i drogowskazów, przestrzennych udźwiękowionych makiet i tablic interaktywnych.

W kolejnym etapie realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się także modernizację elementów kamiennych wejścia do Gmachu Głównego PW (kandelabry, granitowa nawierzchnia ciągów komunikacyjnych).

Wiosną w Politechnice Warszawskiej inwestycje kwitną.

Zdjęcie w zajawce: Biuletyn PW