Nowa Strategia rozwoju Politechniki Warszawskiej

Senat Politechniki Warszawskiej przyjął nową strategię rozwoju na lata 2021-2030. Jej stworzenie poprzedziły dogłębne analizy, których efekty wskazały silne i słabe strony Uczelni, a także szanse i zagrożenia, jakie przynoszą lub mogą przynieść czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

W opracowaniu znaczące miejsce miały dwa czynniki o charakterze globalnym - pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 oraz coraz silniej objawiające się zagrożenia i problemy cywilizacyjne, takie jak nasilające się zmiany klimatyczne, rosnące lawinowo zanieczyszczenie środowiska czy wyzwania związane ze starzejącym się społeczeństwem.

- Przygotowana przez nas Strategia Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030 oparta jest na świadomości, że działalność badawcza stanowi dziś kluczową rolę w rozwoju świata, ale łączy się ona nierozerwalnie z odpowiedzialnością społeczną naukowców. Dlatego na listę strategicznych obszarów badawczych wpisaliśmy, między innymi, „Zdrowe, zrównoważone środowisko życia” oraz „Zrównoważony przemysł, materiały i procesy wytwarzania”. Równocześnie pandemia uzmysłowiła nam kluczową rolę dydaktyki w kształtowaniu postaw społecznych. Oba wspomniane zagadnienia jeszcze mocniej pokazały swoje znaczenie w obliczu wojny i dramatu, jaki dzieje się kilkaset kilometrów od nas - podkreśla prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW.

- W Strategii wyznaczamy drogę do celu, jakim jest przekształcenie Politechniki Warszawskiej w wiodący ośrodek badawczy i dydaktyczny w tej części Europy. Oznacza to intensywny wysiłek w tworzenie Uczelni wnoszącej odkrywczy wkład w  wiedzę i kształtującą trendy rozwoju technologii jutra. Pisząc strategię, myśleliśmy bardziej o technologiach proekologicznych i prospołecznych, jednak wyzwanie, jakim jest nowa sytuacja bezpieczeństwa, z olbrzymim zagrożeniem dla państw Europy Środkowej i Wschodniej ze strony agresywnej Federacji Rosyjskiej, zmusza nas do dołączenia jeszcze jednego zakresu technologii - bezpieczeństwa w jego wszystkich aspektach, od cyberbezpieczeńststwa po systemy zapewniające ochronę przez środkami militarnymi - dodaje Rektor PW.