Narodowy Kongres Nauki

W dniach 19-20 września 2017 r., w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się Narodowy Kongres Nauki. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremier Jarosław Gowin przedstawił projekt założeń nowej ustawy.

Narodowy Kongres Nauki stanowił podsumowanie wielomiesięcznej debaty środowiskowej. Od października 2016 do czerwca 2017 w dziewięciu ośrodkach akademickich odbywały się konferencje programowe NKN poświęcone kolejnym obszarom problematyki związanej z tworzeniem projektu nowych regulacji dla nauki i szkolnictwa wyższego.

Poruszono m.in. kwestie takie jak: ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym; ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej; zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną czy umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego.

Głównym punktem Kongresu była prezentacja założeń Ustawy 2.0, w której uporządkowane zostać mają zagadnienia regulowane dziś przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki, oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. W panelach dyskusyjnych przedstawiono konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych, podczas gdy podczas seminariów zgłaszano uwagi i propozycje odnośnie zapisów w poszczególnych częściach projektu ustawy.

Narodowy Kongres Nauki to początek ponad dwumiesięcznego okresu konsultacji projektu, po którym zostanie skorygowany i przekazany rządowi i parlamentowi.

Zapis z transmisji dostępny na stronie MNiSW.

Źródło: nkn.gov.pl