Gaudeamus po raz pięćdziesiąty trzeci

30 września 2019 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020 PW Filii w Płocku. Gaudeamus odśpiewano po raz 53. Krótkiego podsumowania minionych siedmiu lat pracy w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku dokonał jej Prorektor prof. Janusz Zieliński.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że minione siedem lat to okres niezwykle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, zarówno tej ocenianej w skali makro, jak i dotyczącej całej Uczelni, a także Filii w Płocku, który stwarzał konieczność bardzo dużego zaangażowania, wysiłku i odpowiedzialności całej społeczności akademickiej.

Prorektor wymienił kilka z wielu wydarzeń jakie miały miejsce w ostatnich siedmiu latach w Filii w Płocku: 50-lecie PW Filii w Płocku (2017 r.); 20-lecie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (2015 r.); 40-lecie Zespołu Tańca Ludowego Masovia (2017 r.); powołanie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego (2013 r.); utworzenie Studenckie Centrum Nauki zrzeszającego Koła Naukowe Filii (2013 r.); rozpoczęcie wprowadzania nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (2018 i 2019 r.).

W swoim wystąpieniu Prorektor podkreślił, że w minionym roku Filia prowadziła aktywną działalność w zakresie promocji nauki, modernizowała infrastrukturę dydaktyczną i naukową, czego przykładem jest realizowane zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa”, w tym uruchomienie nowych laboratoriów badawczych, np. Chromatografii, Badań Strukturalnych, Obróbki Cieplnej, Obróbki Skrawaniem, Laserowej Anemometrii Dopplera i innych. Podziękował Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi za dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupu aparatury naukowo-badawczej do laboratorium, jak również Panu Prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu oraz firmom CNH Industrial Polska i BUDMAT.

Wspomniał, że Politechnika podejmuje się również merytorycznego i kadrowego wsparcia Orlenu przy budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Został w tej sprawie podpisany list intencyjny przez Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta i Prezesa PKN ORLEN SA Daniela Obajtka.

Prorektor zapewniał, że Filia będzie dalej doskonalić jakość kształcenia, rozwijać działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza w kontekście dalszej współpracy z otoczeniem i przemysłem oraz modernizować bazę laboratoryjną. Prof. Janusz Zieliński zaznaczył, że studia w PW nie są łatwe, ale w znaczący sposób gwarantują znalezienie pracy. Mówił, że szansą Polski w Europie jest liczba studentów kształcących się w naukach ścisłych i technicznych. Technologia jest dzisiaj również ważna w biznesie jak dobrze zdefiniowana strategia, model biznesowy czy kultura organizacyjna. Nowym studentom życzył wytrwałości, młodzieńczej aktywności w poszukiwaniu prawdy i swojej własnej drogi życiowej. Prof. Janusz Zieliński złożył też podziękowania społeczności akademickiej i kadrze kierowniczej za zaangażowanie w pracy, a wszystkim podmiotom współpracującym z Uczelnią za życzliwość i wsparcie różnych projektów.

Z kolei Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt mówił o wprowadzanych zmianach na Uczelni związanych z wejściem w życie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, zwanej Konstytucją dla Nauki. Wspomniał o nowym Statucie Politechniki Warszawskiej, wskazującym, m.in. organy kolegialne Politechniki Warszawskiej którymi są: Rada Uczelni (nowy organ), Senat (tak jak dotychczas) oraz Rady Naukowe Dyscyplin (nowy organ).

Mówił, że rok 2019 jest dla Uczelni zarówno okresem wdrażania nowego paradygmatu funkcjonowania, jak i aspiracji osiągnięcia statusu Uniwersytetu Badawczego poprzez rzeczywistą transformację Politechniki Warszawskiej w instytucję prowadzącą badania na najwyższym światowym poziomie, o większej niż dotychczas rozpoznawalności międzynarodowej.

Rektor również nawiązał do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę w ramach programu „Niepodległa”, które to obchody w Uczelni będą trwały do 2021 r.

Rektor wspomniał, że w 2019 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, zawierającej 12 zasad, którymi powinny kierować się uczelnie w dążeniu do spełnienia najwyższych standardów zarządzania, bardziej efektywnego gospodarowania zasobami, rozwoju kadry akademickiej oraz budowaniu prestiżu uczeni, jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei.

Mówił o pracach naukowo-badawczych studentów i pracowników różnych Wydziałów PW, jak również wspomniał o powołanym 23 września br. Instytucie Konfucjusza, który będzie zajmować się przede wszystkim nauczaniem języka mandaryńskiego oraz przeprowadzaniem egzaminów certyfikacyjnych na wszystkich jego poziomach. Stwierdził, że Filia jest bardzo istotnym ogniwem Politechniki Warszawskiej, a jej rozwój, dzisiejszy stan materialny, kadrowy i organizacyjny jest zasługą przede wszystkim prof. Janusza Zielińskiego, który przez 4 kadencje (14 lat) kierował Uczelnią w Płocku.

W kolejnej części uroczystości poprowadzonej przez Prodziekana ds. studiów dr. inż. Włodzimierza Kopera immatrykulowani studenci złożyli ślubowanie, a następnie otrzymali dyplomy z rąk Rektora PW. O możliwościach nie tylko naukowego rozwoju w PW Filii w Płocku opowiedział Senator Studencki Arkadiusz Majkowski.

Gośćmi uroczystości byli parlamentarzyści, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, szkół i firm z którymi Filia od lat współpracuje. Składali oni na ręce Prorektora ds. Filii gratulacje dotyczące osiągnięć i życzenia dla społeczności akademickiej dalszych sukcesów, podkreślając przy tym znaczenie Filii dla miasta, regionu i kraju.

Głos zabrali: Biskup Mirosław Milewski, Posłowie RP: Elżbieta Gapińska, Ewa Cicholska, Marek Opioła oraz wiceprezydent Miasta Płocka Roman Siemiątkowski.

W trakcie uroczystości pracownikom i studentom Uczelni wręczone zostały wyróżnienia i nagrody, przyznane przez Rektora PW, Prezydenta Miasta Płocka, Starosty Powiatu Płockiego Ziemskiego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska, Prezesa firmy BUDMAT Więcek, Prezesa Zarządu FLEXPOL oraz Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezydent Miasta Płocka i prezesi płockich firm wyróżnili 33 absolwentów - autorów prac dyplomowych i ich promotorów. Rektor PW nagrodził 19 pracowników Filii za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Dziesięciu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku za najlepsze wyniki w nauce otrzymało z rąk Prorektora prof. Janusza Zielińskiego listy gratulacyjne.

Wykład inauguracyjny pt. „Współczesne wyzwania polskiej gospodarki wodnej” nawiązujący do Strategii rozwoju dróg wodnych w Polsce wygłosił prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński - Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (były Prorektor PW w kadencji 2012-2016).

Powiązany materiał:

Politechnika Warszawska zainaugurowała nowy rok akademicki

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku