Gaudeamus po raz pięćdziesiąty czwarty

2 października 2020 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2020/2021.

Na początku swojego przemówienia prof. Renata Walczak, Prorektor ds. Filii w Płocku, podziękowała swojemu poprzednikowi prof. Januszowi Zielińskiemu za duże zaangażowanie w rozwój Filii oraz za przygotowanie jej do pełnienia obecnych funkcji.

Podkreśliła, że w 2020 r. Politechnika Warszawska weszła do elitarnego grona uczelni badawczych, pierwszej ligi polskich uczelni akademickich, co jest wielkim wyróżnieniem, ale i zobowiązaniem. Mówiła, że Filia w Płocku, stanowiąc integralną część Politechniki Warszawskiej wspólnie z wydziałami z Warszawy oraz partnerami zagranicznymi, będzie realizowała wiele projektów badawczych, m.in. w ramach programów: „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”, Horyzont 2020, grantów ministerialnych oraz funduszy dla Mazowsza.

Prof. Renata Walczak wspomniała o ukończeniu budowy nowego Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa, które powstało z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych. Podziękowała partnerom, którzy się do tego przyczynili: Urzędowi Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A., Budmat. Podziękowała również innym podmiotom wspierającym systematycznie aktywność badawczą Filii, ale i związaną z kształceniem.

Na koniec podkreśliła, że w planach PW Filii w Płocku są nowe projekty z partnerami, a także, że Filia tworzy interdyscyplinarne zespoły naukowe i jest otwarta na współpracę. Osobom zainteresowanym zaproponowała realizację prac doktorskich we wszystkich dyscyplinach naukowych reprezentowanych w Politechnice Warszawskiej, a szczególną uwagę zwróciła na doktoraty wdrożeniowe.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba zaznaczył, że inauguracje w Filii w Płocku są zupełnie niezwykłe, że czuje jak ogromną estymą cieszy się Filia nie tylko w mieście, ale w całym województwie mazowieckim.

W przemówieniu przypomniał ostatnie sukcesy PW: obecność w gronie laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”, udział w konsorcjum ENHANCE, które zostało jednym z beneficjentów konkursu „Uniwersytety Europejskie”, a także trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych magazynu „Perspektywy”.

Rektor podziękował władzom samorządowym oraz firmom, które współpracują z Filią, a nowym studentom pogratulował bardzo dobrego wyboru, ponieważ będą się kształcić w przyjaznej atmosferze, na wysokim poziomie.

W trakcie uroczystości Zbigniew Leszczyński - członek zarządu PKN ORLEN S.A. wręczył prof. Januszowi Zielińskiemu stypendium naukowe w formie czeku.

 - PKN ORLEN w ten sposób chciał podziękować Panu Profesorowi oraz całej płockiej Filii PW za wieloletnią bardzo dobrą współpracę biznesu, grupy kapitałowej ORLEN, z nauką. Bardzo doceniamy tę współpracę. Bardzo dużo zawdzięczamy polskiej nauce, tej uczelni - powiedział w wywiadzie dla telewizji InfoPłockTV Zbigniew Leszczyński.

- Każde wyróżnienie jest miłym akcentem dla osoby nagradzanej. Odbieram to jako gest i sygnał PKN ORLEN dla naszej Filii PW, że ta współpraca, która przez wiele lat była i mamy wielką nadzieję, że będzie dalej. To nas bardzo cieszy, a tę nagrodę odbieram jako wspólny wielki sukces całego środowiska naukowego - mówił w wywiadzie dla telewizji InfoPłockTV prof. Janusz Zieliński.

Za pośrednictwem mediów dziekani warszawskich wydziałów złożyli życzenia i gratulacje dla społeczności akademickiej.

Gośćmi uroczystości byli parlamentarzyści, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, szkół i firm, z którymi Filia od lat współpracuje. Składali na ręce Prorektor ds. Filii gratulacje dotyczące osiągnięć i życzenia dla społeczności akademickiej dalszych sukcesów, podkreślając przy tym znaczenie Filii dla miasta, regionu i kraju.

Głos zabrali: Biskup Mirosław Milewski, Senator RP Marek Martynowski, Starosta Powiatu Płockiego Ziemskiego Mariusz Bieniek oraz Wiceprezydent Miasta Płocka Jacek Terebus.

W kolejnej części uroczystości poprowadzonej przez doc. dr inż. Marzenę Majzner, Prodziekan ds. studiów, immatrykulowani studenci złożyli ślubowanie, a następnie otrzymali dyplomy z rąk Rektora.

O możliwościach nie tylko naukowego rozwoju w PW Filii w Płocku opowiedział przedstawiciel samorządu studentów i doktorantów w Filii Arkadiusz Majkowski.

Niestety w tym roku nie odbyło się uroczyste wręczenie pracownikom i studentom Uczelni wyróżnień i nagród przyznanych przez Rektora PW, Prezydenta Miasta Płocka, Starostę Powiatu Płockiego Ziemskiego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezesa Zarządu ORLEN Laboratorium, Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska, Prezesa firmy BUDMAT Więcek oraz Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Prezydent Miasta Płocka, Starosta, Przewodniczący RMOIIB oraz prezesi płockich firm wyróżnili 23 absolwentów - autorów prac dyplomowych i ich promotorów. Rektor nagrodził 24 pracowników Filii za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Uroczyste wręczenie nagród planowane jest w połowie listopada br. w ramach Dni Politechniki Warszawskiej.

Wykład inauguracyjny pt. „Polskie uczelnie i przedsiębiorstwa wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans wygłosił Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich, przewodniczący Rady Uczelni PW. Wykład poruszył wiele kwestii, w tym sytuację gospodarczą Polski i problemy z nią związane, m.in. trwającą epidemią koronawirusa. Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił również uwagę na postępującą automatyzację pracy, wzrost pozycji Chin, a także problemy demograficzne i migracyjne w naszej części świata. Wskazał wyzwania przed jakimi stoi nasz kraj, w tym m.in. te związane z energetyką, bezpieczeństwem społecznym czy rozwojem krajowych firm.

Prof. Renata Walczak, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, podkreśliła, że była to wyjątkowa inauguracja. Ze względu na pandemię COVID-19 znacząco ograniczono liczbę osób biorących udział w uroczystości. Uroczystość można było obejrzeć zdalnie, gdyż transmisję udostępniono na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Była to również pierwsza inauguracja w nowej kadencji władz PW.

Transmisja z uroczystości inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

Powiązany materiał:

Nowy rok akademicki w Politechnice Warszawskiej rozpoczęty

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku