Fabryka Broni i Politechnika Warszawska rozpoczęły współpracę

Politechnika Warszawska i Fabryka Broni „Łucznik”- Radom sp. z o.o. nawiązały współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, doradczych, eksperckich oraz wdrożeniowo-projektowych. Umowa w tej sprawie została podpisana 22 kwietnia br.

W imieniu Politechniki Warszawskiej dokument podpisał prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW, a z ramienia Fabryki Broni - p.o. Prezesa Zarządu, Maciej Borecki.

W myśl hasła „Biznes dla nauki - nauka dla biznesu” współpraca Politechniki Warszawskiej i radomskiej spółki zbrojeniowej będzie dotyczyć optymalizacji procesu produkcji oraz dywersyfikacji produktowej. Partnerstwo będzie polegało na wymianie informacji, organizacji roboczych wizyt w siedzibach obu podmiotów połączonych z seminariami, warsztatami naukowo-technicznymi i badaniami, a także na wdrożeniach i zastosowaniu nowych technologii, w szczególności w obszarze inteligentnych materiałów. Współpraca obejmie także organizację specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych, doktoratów wdrożeniowych, staży zawodowych i praktyk oraz promocję inicjatyw edukacyjnych skierowanych do studentów i absolwentów uczelni.

- Nawiązanie współpracy z Fabryką Broni „Łucznik” traktujemy jako dowód uznania dla wysokiej jakości prac badawczych i dydaktycznych prowadzonych w naszej Uczelni – powiedział prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej po podpisaniu umowy. - Wymiana doświadczeń z przemysłem, ukierunkowanie oferty dydaktycznej na jego potrzeby oraz wspólne projekty rozwojowe są właściwą drogą dla dostosowania, w perspektywie najbliższych lat, projektów Uczelni Badawczej do potrzeb polskiej gospodarki. To również szansa dla dostrzeżenia przez biznes potencjału polskiej nauki. Dzięki partnerstwu dydaktycznemu oraz wykorzystaniu laboratoryjnej infrastruktury uczelni, krajowe ośrodki takie jak Fabryka Broni mogą osiągnąć w zakresie innowacji oczekiwaną dynamikę rozwoju i wdrożeń, w tym również na arenie międzynarodowej - podkreślił prof. Zaremba.

- Kooperacja świata nauki i biznesu to naturalny czynnik rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. Transfer wiedzy i współdziałanie naszej firmy z naukowcami pozwala rozwijać nowe produkty i ulepszać te, które już znajdują się w naszym portfolio. Dzięki nawiązanej współpracy, Fabryka Broni uzyskuje kontakt z wybitnymi specjalistami, którzy w ramach swoich zainteresowań naukowo-badawczych znacząco wesprą udoskonalanie procesów konstrukcyjnych i produkcyjnych broni. Z kolei uczelnia zyska możliwość przeniesienia wyników swoich prac badawczych na grunt praktyczny oraz wzbogaci oferowane programy kształcenia o elementy oczekiwane na rynku pracy, co jest wartością dodaną dla studentów - mówi Maciej Borecki, p.o. Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.

Zdjęcia: Biuro Rektora PW