Dwie uczelnie z Ukrainy partnerami konsorcjum ENHANCE

Konsorcujm ENHANCE powiększyło się o dwóch nowych partnerów stowarzyszonych z Ukrainy: Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy - Politechnikę Kijowską oraz Uniwersytet Narodowy - Politechnikę Lwowską. Obie uczelnie wejdą w skład interdyscyplinarnej sieci uczelni i instytucji reprezentujących środowiska akademickie, branżowe i społeczne.

Celem konsorcjum ENHANCE jest dążenie do transformacji społeczeństw poprzez kształcenie i badania naukowe. Jego fundamentem są wartości europejskie. Z tego względu ogromne znaczenie dla konsorcjum ma wspieranie tych uczelni w Europie, których funkcjonowaniu zagraża wojna. Konsorcjum chce stworzyć partnerstwo, które będzie wykraczało poza aktualną trudną sytuację i zapewni możliwość wspólnego prowadzenia badań i kształcenia w następnych latach.

- Nasza współpraca z tymi dwiema uczelniami była w przeszłości bardzo efektywna i teraz chcielibyśmy wzmocnić relacje z nimi w tak trudnym dla nich okresie - podkreślił prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Zintensyfikowane działania na rzecz współpracy zapewnią studentom i pracownikom obu ukraińskich uczelni możliwość korzystania z mobilności na siedmiu uczelniach członkowskich ENHANCE.

- ENHANCE to nie tylko konsorcjum siedmiu uniwersytetów, które mają wspólne aspiracje w zakresie promowania doskonałości w kształceniu i badaniach. Jest to również konsorcjum, które poważnie traktuje swoją społeczną odpowiedzialność w Europie - powiedziała prof. Anne Borg, Rektor Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim i Przewodnicząca Rady Dyrektorów ENHANCE.

- Na razie współpraca będzie koncentrowała się się na umożliwieniu studentom obu uczelni korzystania z atrakcyjnej oferty kształcenia i udziału w różnych działaniach ENHANCE poprzez mobilność wirtualną i fizyczną. Mamy nadzieję, że w perspektywie średnio- i długoterminowej nastąpi intensyfikacja partnerstwa poprzez zwiększoną mobilność, wymianę doświadczeń między samorządami studenckimi oraz współpracę naukową. Ogromne znaczenie ma to, abyśmy pokazali swoją solidarność z instytucjami szkolnictwa wyższego na Ukrainie i wypracowali sposoby zminiejszenia skutków tej strasznej wojny - powiedział Naveed Syed, Sekretarz Generalny konsorcjum ENHANCE.

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy - Politechnika Kijowska, w której kształci się 36 000 studentów, została założona w 1898 r. w Kijowie. Składa się z 15 wydziałów i jest pierwszą uczelnią na Ukrainie, która w 2003 r. podpisała kartę Magna Charta. Politechnika Lwowska powstała w 1816 r. Kształci się w niej około 35 000 studentów. W skład uczelni wchodzi 17 wydziałów i ponad 100 katedr.

Źródło: ENHANCE