Dwa lata Centrum Informatyzacji PW

W dniu 26 listopada br. odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Centrum Informatyzacji PW. Uczestniczyli w nim prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor PW, nadzorujący obszar zadań informatyzacji Uczelni oraz dr Krzysztof Dziedzic, Kanclerz PW, któremu bezpośrednio podlega CI PW.

Centrum Informatyzacji zostało powołane zarządzeniem Rektora z dniem 1 lipca 2013 roku, ale z uwagi na formułę łączenia innych wcześniejszych komórek uczelni, zajmujących się informatyką, operacyjną spójność osiągnęło na koniec listopada 2013 r.

W pierwszej jego części podsumowano dokonania dwóch lat, w tym:

 • wdrożenie kompleksowego systemu ewidencji toku studiów USOS w dziesięciu wydziałach PW oraz przygotowanie takiego wdrożenia w dwóch kolejnych;
 • wdrożenie Modułu Centralnego (wspólnego dla wszystkich wydziałów) systemu USOS, co rozwiązało wieloletnie trudności w spójnym raportowaniu do ministerialnego systemu POL-on oraz do GUS;
 • wdrożenie systemu finansowego w ramach systemu SAP;
 • zintegrowanie systemu finansowego SAP z systemem USOS, co pozwala zautomatyzować rozrachunki ze studentami w pełnym zakresie usług świadczonych przez PW;
 • wdrożenie szyny wymiany danych SAP PI, co otwiera techniczną drogę do integrowania wszystkich systemów wspólnych (przetwarzanych centralnie) uczelni;
 • zmodernizowanie systemu Rekrutacja tak, aby tym samym rozwiązaniem obsługiwać wszelkie rodzaje rekrutacji, a dalej dzięki temu zapewnić automatyczne zasilanie systemów SAP i USOS;
 • przejęcie do eksploatacji systemu ewidencji dorobku naukowego REPO-zytorium, znanego też jako „Omega-Psi (Ω-Ψ)”;
 • przeniesienie poczty studenckiej do nowoczesnego rozwiązania świadczonego w konwencji cloud computing;
 • włączenie się Centrum Informatyzacji w obchody 100-lecia Politechniki przez wikiprojekt umieszczania biogramów zasłużonych profesorów w Wikipedii;
 • prowadzenie przez Centrum, w ramach przyszłej inicjatywy tzw. Platformy Modelowania Inżynierskiego, razem z Centrum Studiów Zaawansowanych, seminarium naukowego „Modelowanie inżynierskie i biznesowe”.

W drugiej części spotkania Prorektor i Kanclerz wręczyli, przyznane przez Jego Magnificencję Rektora, Medale 100-lecia Politechniki, które otrzymali szczególnie zasłużeni dla Uczelni, Centrum i procesu informatyzacji pracownicy Centrum: Hanna Paczkowska, Gabriel Matus i Marcin Drozd. Następnie zreferowano, rekomendowany przez Radę Centrum Informatyzacji, program realizacji w latach 2016-17 „Strategii informatyzacji PW do roku 2020”, który w szczególności mówi o:

 • potrzebie przygotowania ośrodka zapasowego;
 • wdrożenia platformy SAP HANA, co dzięki najnowszej technologii otworzy nowe możliwości rozwoju systemu SAP, zwłaszcza w zakresie jego efektywności technicznej;
 • rozbudowie łączności;
 • rozwijaniu systemów już wdrożonych w kierunku zasilania hurtowni danych oraz budowania narzędzi business intelligence;
 • zorganizowaniu zespołu programowania USOS w celu rozbudowy tego systemu o elementy specyficznie potrzebne Politechnice;
 • wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów z elektroniczna kancelarią;
 • opracowaniu systemu ewidencji nieruchomości, także w zakresie ich infrastruktury, a bazującego na geolokalizacji (system narzędziowy ESRI);
 • opracowaniu, dzięki wdrożeniu systemów REPO, SAP i USOS, rozwiązań do oceny pracowniczej oraz do przygotowywania wniosków w ramach ministerialnych ocen parametrycznych jednostek naukowych;
 • potrzebie znalezienia nowej lokalizacji dla Centrum, lepiej odpowiadającej jego charakterowi niż zabytkowe pomieszczenia w Gmachu Głównym PW;
 • i szeregu pomniejszych.

Na zakończenie prowadzący spotkanie dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Pełnomocnik Rektora ds. informatyzacji, podkreślił wagę informatyzacji dla rozwoju Politechniki w kontekście współczesnych uwarunkowaćń powszechnej cyfryzacji oraz podziękował za zaangażowanie pracowników, którzy relatywnie skromnym składem zdołali zrealizować wyżej wymienione prace, a dzięki wykazanym kompetencjom są gwarantem realności dalszych ambitnych zamierzeń.

W tym kontekście zwrócił uwagę, że osiągnięcia dotychczasowe dostrzegają także obserwatorzy zewnętrzni, czego dowodem są: zeszłoroczna nagroda SAP Quality Award 2014 oraz niedawna nominacja do nagrody LUMEN 2015. Na koniec życzył wszystkim dalszego rozwoju zawodowego, tak Centrum jako całości, jak i wszystkim jego pracownikom.

Źródło: Centrum Informatyzacji PW