Wsparcie finansowe w przygotowaniu publikacji naukowych

Zdjęcie mężczyzny w bibliotece

Rozpoczęły się nowe konkursy, których celem jest wsparcie naukowców PW w wydawaniu monografii i publikacji artykułów przeglądowych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Trwa również program Open Science.

Środki przyznane na grant w pierwszym konkursie mogą być wykorzystane na dofinansowanie działań mających na celu przygotowanie lub redakcję monografii, afiliowanej przy PW, do publikacji w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe sporządzonego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Celem drugiego konkursu jest wsparcie przygotowania i opublikowania afiliowanego przy PW artykułu przeglądowego o dużym potencjale cytowalności w prestiżowym czasopiśmie międzynarodowym.

W ramach programu Open Science możliwe jest otrzymanie wsparcia finansowego na publikowanie artykułów naukowych w formule otwartego dostępu do treści (Open Access). Program skierowany jest do pracowników i doktorantów PW, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni. Nabór zgłoszeń odbywa się w sposób ciągły do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.

Konkursy są finansowane ze środków realizowanego w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.