Ustawa o dokumentach publicznych

12 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych, której celem jest stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa tych dokumentów.

Ustawa z 22 listopada 2018 r. kategoryzuje dokumenty publiczne w zależności od ich wpływu na bezpieczeństwo państwa. Określa wymagany poziom ich zabezpieczeń oraz wymogi dla wytwórców dokumentów publicznych. Ustala zasady opracowywania wzorów dokumentów publicznych, obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za emisję dokumentów i obowiązki funkcjonariuszy publicznych w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów.

Dokumenty publiczne zostały podzielone na trzy kategorie:

  • I kategoria - najważniejsze dokumenty z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, m.in. dowód osobisty, paszport, akt małżeństwa, dokumenty wydawane przez sądy, dokumenty notarialne, prawo jazdy i dowód rejestracyjny, legitymacje służbowe;
  • II kategoria - dokumenty ważne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym m.in. dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości;
  • III kategoria - dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym: koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg.

Planowane jest utworzenie rejestru dokumentów publicznych, który będzie prowadzony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w systemie teleinformatycznym. Rejestr umożliwi obywatelom dostęp on-line do wzorów obowiązujących dokumentów z opisem podstawowych zabezpieczeń i sposobu weryfikacji ich autentyczności.

Ustawa nakłada określone obowiązki na osoby przechowujące dokumenty. Pomieszczenie, w którym są przechowywane dokumenty publiczne oraz blankiety tych dokumentów, musi być zamykane, a dostęp do tego pomieszczenia mogą mieć wyłącznie osoby upoważnione.

Tekst ustawy o dokumentach publicznych dostępny jest TUTAJ>>

Źródło: Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
Zdjęcie: Biuletyn PW