Świadczenia działu Socjalnego PW

W związku z zapytaniami naszych Czytelników zamieszczamy informację Działu Socjalnego o zakresie świadczeń dla pracowników Politechniki Warszawskiejw roku 2015.

Wszystkie świadczenia socjalne przyznawane są zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz obowiązującym w Politechnice Warszawskiej Regulaminem  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonym zarządzeniem nr 36/2009 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 listopada 2009 roku.

Przepis art. 8 ust. 1 Ustawy o zakładowym funduszu socjalnym stanowi, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Świadczenie socjalne nie jest świadczeniem należnym, lecz uznaniowym, przyznawanym wyłącznie osobom spełniającym kryteria określone w ustawie i regulaminie zakładowym.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń socjalnych są pracownicy, emeryci i renciści PW, członkowie rodzin (współmałżonek i dzieci do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole do ukończenia 25 lat), członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach PW, jeżeli byli na ich utrzymaniu.

Podstawą przyznawania świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz określonym przychodem przypadającym na osobę w rodzinie za okres 2014 roku.

Wnioski o świadczenia socjalne winny być składane na drukach obowiązujących w 2015 roku w  Dziale Socjalnym, ul. Noakowskiego 20, kl. A (I piętro) pok. nr 109, 111, 113, 115, 121, w godzinach 900 - 1400dział socjalny, prosi o przestrzeganie godzin składania wniosków

Zakres świadczeń socjalnych jest następujący:

 • pomoc finansowa dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej oraz w związku z urodzeniem dziecka,
 • pomoc finansowa dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi,
 • pomoc rzeczowa w postaci biletów na imprezy kulturalne i zajęcia sportowo-rekreacyjne wykupione przez PW,
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowo- rehabilitacyjnych oraz imprez kulturalnych,
 • dofinansowanie wycieczek rekreacyjno-turystycznych organizowanych w PW,
 • pożyczki na remont, modernizację, uzupełnienie wkładów w spółdzielniach mieszkaniowych, zakup i wykup mieszkań oraz budowę domu jednorodzinnego.

Średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie przekraczający kwotę 4.889,- zł zwalnia z obowiązku wypełniania oświadczenia. Dla tej grupy uprawnionych przewidziane są najniższe dopłaty wynikające z tabel dofinansowania.

Wszystkie wnioski o świadczenia socjalne opiniowane są przez Rektorską Komisję ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (w skład Komisji wchodzą delegowani przedstawiciele działających w Uczelni organizacji związków zawodowych).

Decyzje w sprawie przyznawania  indywidualnych świadczeń określonych w Regulaminie podejmuje Kanclerz w trybie określonym dla poszczególnych świadczeń.

Od decyzji Kanclerza wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się do Rektora.

Większość świadczeń socjalnych jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wolne od podatku dochodowego są:

 • zapomogi wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych do wysokości 2.280,-zł,
 • świadczenia (pieniężne i rzeczowe) otrzymywane przez emerytów i rencistów do wysokości  nie przekraczającej  w   roku podatkowym kwoty 2.280,- zł,
 • dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży do lat 18,
 • wartość świadczeń pieniężnych i rzeczowych otrzymanych przez pracownika, łącznie do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380,-zł.

Kwota 380,- zł nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania dofinansowania wypoczynku wypłacanego pracownikom. Natomiast wartość świadczeń rzeczowych (bilety na imprezy kulturalne i sportowe  wykupione przez PW) otrzymanych przez pracowników  podlegać będzie opodatkowaniu.

Z tytułu świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów przekraczających kwotę 2.280,- pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. 

W wyniku zmiany ustawy o podatku od towarów i usług  opodatkowaniu 8% VAT podlegają usługi związane z wypoczynkiem świadczone przez Politechnikę Warszawską na rzecz pracowników i ich rodzin, niezależnie od źródeł finansowania. Oznacza to, że nie są już zwolnione od podatku VAT usługi związane z wypoczynkiem w ośrodkach wypoczynkowych PW. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu 8% VAT podlega również cena kolonii dla dzieci i młodzieży.

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku, wnioski o pomoc finansową, zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczek i imprez kulturalnych należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 r. Przyjmujemy tylko kompletne wnioski.

Fundusz socjalny

Fundusz mieszkaniowy