Strategia informatyzacji PW do roku 2020

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 17.06.2015 r. uchwalona została Strategia informatyzacji PW do 2020 r. Określa ona m.in. cele, wizję rozwoju usług w zakresie technik informacyjnych oraz założenia systemowe.

Projekt Strategii Informatyzacji został przygotowany przez Rektorską Komisję ds. Opracowania Strategii Informatyzacji Politechniki Warszawskiej do roku 2020, działającą na podstawie Decyzji 125/2013 oraz 127/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej. Komisji przewodniczył prof. Henryk Rybiński (EiTI), a jej członkami byli: prof. Janusz Frączek (MEiL), dr inż. Wacław Iszkowski (prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji), prof. Andrzej Kraszewski (IŚ), prof. Bogdan Macukow (MiNI), mgr inż. Marek Malinowski (FwP), mgr inż. Jerzy Sobczak (EiTI), mgr inż. Tadeusz Węgrzynowski (AC), mgr Antonia Geras (Rada Doktorantów), Piotr Latosiński (Samorząd Studentów). Z głosem doradczym w pracach uczestniczyli członkowie Rady Centrum Informatyzacji oraz dyrektorzy Centrum.

Projekt był wielokrotnie dyskutowany przez senackie komisje, które zaproponowały szereg zmian i uzupełnień, co zostało uwzględnione w ostatecznym tekście (celem zapoznania się zapraszamy na stronę Centrum Informatyzacji PW).

Strategia Informatyzacji jest ściśle skorelowana ze Strategią Rozwoju PW (szczegółowo zmapowanej celem określenia w jakich elementach jej realizacja wymaga wsparcia usługami informatycznymi) oraz wypełnia Założenia Strategii Informatyzacji uchwalone w poprzedniej kadencji Senatu.

StrategiaInformatyzacji obejmuje zagadnienia budowy usług wspieranych technikami informacyjnymi, związane z:

  1. obsługą badań i dydaktyki w obszarach:
  • dydaktyki;
  • badań naukowych, innowacji i komercjalizacji wyników badań;
  • współpracy PW z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym;

     2. obsługą zarządzania uczelnią w obszarach:

  • administracji, w tym kadr, płac, finansów;
  • ewidencji pracowników administracji oraz pracowników naukowo-dydaktycznych;
  • ewidencji studentów i doktorantów;
  • ewidencji projektów badawczych i naukowych.

Strategia informatyzacji nakreśla cele informatyzacji PW, przedstawia wizję rozwoju usług opartych na technikach informacyjnych, określa podstawowe założenia systemowe docelowej infrastruktury teleinformatycznej i integracji docelowych rozwiązań, szkicuje zasady realizacji poszczególnych etapów strategii, podejmuje także uwarunkowania finansowe oraz wyznacza wytyczne dotyczące realizacji.

Źródło: CI PW