Rusza informatyczne wsparcie Systemu Ocen Pracowników (SAP-SOP)

W lipcu br., w wybranych jednostkach organizacyjnych, przeprowadzone zostanie próbne użycie tego systemu do oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej nr 31/2014 z dnia 26 maja 2014 r. przewiduje dwie wersje oceny:

  • podstawową, gdzie na końcową ocenę składa się samoocena pracownika podlegającego ocenie oraz ocena dokonana przez jego przełożonego;
  • rozszerzoną, w ramach której wersja podstawowa zostaje rozbudowana o udział innych osób (np. współpracujących z ocenianym w ramach tej samej lub innej jednostki Uczelni), które mogą dokonać oceny efektów pracy ocenianego w zasadny sposób.

Przedmiotem oceny mają być efekty codziennej pracy – wykonywanie obowiązków służbowych oraz te umiejętności i postawy, które zostaną uznane przez przełożonego ocenianego pracownika za kluczowe z punktu widzenia efektywności pracy na danym stanowisku. Ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi będzie wykonywana cyklicznie nie rzadziej niż raz na dwa lata. Ponadto, na wniosek uprawnionych osób, tzn. kierownika jednostki, bezpośredniego przełożonego, jak i samego pracownika, możliwe będzie przeprowadzenie oceny w dowolnym momencie. Zebrane wyniki dokonanych ocen służyć mają doskonaleniu wykorzystania potencjału kadrowego Uczelni.

W celu dostarczenia narzędzia informatycznego wspierającego proces przeprowadzania ocen użyte zostały elementy przyszłego portalu pracowniczego opartego na narzędziach systemu SAP, który został wdrożony na razie głównie do obsługi kadrowo-płacowej (SAP-HR) i finansowej (SAP-FI). Uruchomiony moduł portalu SAP-SOP korzysta ze standardowej przeglądarki www bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, takiego jak klient VPN czy SAP GUI. Warto zaznaczyć, że wdrożenie SAP-SOP jest przyczółkiem do zamierzanego, jako pełne rozwiązanie portalowe, dostarczenia wszystkim pracownikom Uczelni elementów samoobsługi kadrowej, na którą składa się m.in. możliwość samodzielnego drukowania tzw. pasków płacowych, PITów, składania wniosków urlopowych czy wypełniania wniosków socjalnych. W tym celu portal zostanie połączony z już funkcjonującym systemem SAP-HR.

W prace wdrożeniowe SAP-SOP zaangażowanych jest kilka jednostek organizacyjnych PW, ze szczególnym uwzględnieniem Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych, Biura ds. Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, Biura Spraw Osobowych, Zespołu ds. Systemu Zarządzania Jakością w Administracji oraz Centrum Informatyzacji.Szerzej z założeniami oraz wymaganiami funkcjonalnymi ocen pracowniczych, a tym samym i SAP-SOP można zapoznać się w uprzednio przytoczonym zarządzeniu JM Rektora oraz w uchwale nr 128/XLVIII/2013 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 listopada 2013 r.

Podobne materiały:

Ostatnia faza wdrażania SAP-FI
Podział funkcjonalności między CM USOS i SAP

Opracowanie: Jarosław Mazanka, Kierownik Projektu z ramienia Centrum Informatyzacji