Pracowniczy Plan Kapitałowy w Politechnice Warszawskiej

Informacja w sprawie wyboru instytucji zarządzającej w zakresie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w Politechnice Warszawskiej.

Reprezentanci pracodawcy wskazani przez Rektora Politechniki Warszawskiej, w porozumieniu z działającymi w Uczelni organizacjami związkowymi, oceniając warunki zarządzania, efektywność w zarządzaniu aktywami, doświadczenie oraz najlepiej rozumiany interes pracowników  dokonali wyboru PKO TFI jako instytucji zarządzającej w zakresie pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

W dniu 23 grudnia 2020 r. została zawarta umowa o zarządzanie PPK z PKO Emerytura - specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Instytucja finansowa utworzy indywidualne rachunki PPK dla Uczestników PPK. Zgodnie z zapisami ustawy, automatycznie do PPK zapisani zostaną Pracownicy i Zleceniobiorcy, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55 roku życia, podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, o ile nie złożą deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r. zostanie zawarta w imieniu i na rzecz Pracowników i Zleceniobiorców umowa z instytucją finansową  (umowa o prowadzenie PPK). Od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu tej umowy zostanie naliczona pierwsza wpłata na rachunek uczestnika PPK.

Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK Pracownicy Uczelni oraz Zleceniobiorcy otrzymają niezbędne informacje dotyczące warunków uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach zarówno pracodawcy, jak i pracownika związanych z uczestnictwem w PPK.

PKO TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, które zarządza ponad 35 miliardami aktywów i osiągnęło 34% udział w rynku PPK mierzony wartością aktywów. Wybrana instytucja posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). TFI zostało wyróżnione licznymi nagrodami za ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne i zajmuje wysokie pozycje w rankingach tworzonych przez niezależnych ekspertów. Stabilny zespół PKO zapewnia efektywne zarządzanie powierzonymi środkami i obsługę na najwyższym poziomie.