Pilotażowe zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego na Wydziale SiMR w serwisie USOSWeb

W dniach 24–29.09.2014 w serwisie USOSWeb odbywały się pilotażowe zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.

Rejestracja została przygotowana we współpracy ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej. W rejestracji wzięło udział 552 studentów, a oferta obejmowała 13 dyscyplin sportowych z różną ilością grup zajęciowych i różnymi limitami w grupach. Studenci logowali się do serwisu korzystając z hasła używanego do tej pory w serwisie Rekrutacja PW. W toku rejestracji 379 studentów złożyło swoje deklaracje dokonując zapisu bezpośredniego do grup, wypełniając w przypadku niektórych grup szczelnie zadeklarowane limity uczestników. Zgodnie z założeniami, każdy student mógł zadeklarować tylko jedną grupę zajęciową. W trakcie zapisów studenci mogli oczywiście zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat zajęć (opisy, terminy, prowadzący, lokalizacje). Zakładamy, że w kolejnym cyklu zapisów na zajęcia wf system USOS obsłuży już wszystkie wydziały.

Zapisywanie się studentów na przedmioty poprzez serwis USOSWeb wykorzystuje także Wydział Architektury, a pozostałe namawiamy do korzystania z tej funkcjonalności. Rejestracja bezpośrednia do grup w USOSWeb może odbywać się według jednego z dwóch wariantów:

  • bez rankingu – w tym przypadku liczy się kolejność złożenia deklaracji przez studenta (pierwsze n osób, które wybierają konkretną grupę zajęciową o limicie n zostanie zapisanych do grupy, pozostali studenci mają możliwość zapisania się do innych grup zajęciowych);
  • z użyciem rankingu – w tym przypadku liczy się pozycja uczestnika na liście rankingowej (osoby o wyższej pozycji „wypierają” osoby o niższej pozycji w rankingu).

W rejestracji bezpośredniej do grup istnieje również możliwość ograniczenia liczby wyborów (pozwalamy studentom zadeklarować co najwyżej n przedmiotów).

Odmiennym wariantem organizacji zapisów na zajęcia w serwisie USOSWeb jest rejestracja dwuetapowa. W pierwszym etapie na podstawie przygotowanej oferty przedmiotów studenci składają prośby o zarejestrowanie na konkretne przedmioty. Po zakończeniu tej fazy pracownicy zajmujący się obsługą rejestracji akceptują prośby, bądź odrzucają je (np. z powodu niewystarczającej liczby chętnych). Na potrzeby Politechniki Warszawskiej dodana została również funkcjonalność odrzucania próśb o rejestrację w przypadku, gdy student nie zaliczył jednego z wymaganych przedmiotów tzw. poprzedników. Po wykonaniu akceptacji/odrzucenia próśb następuje drugi etap – wybór grup zajęciowych. W tym przypadku niezbędne jest zdefiniowanie konkretnych grup zajęciowych wraz z określeniem ich limitów oraz terminów. W tym etapie studenci, którzy uzyskali akceptację deklaracji przedmiotu, deklarują zestawy – będące w istocie różnymi wersjami indywidualnych planów zajęć wraz z określeniem ich priorytetów. Po zakończeniu etapu wyborów grup zajęciowych uruchamiany jest tzw. proces przeliczenia tury. Na podstawie zgłoszonych preferencji studentów system przydziela ich do poszczególnych grup zajęciowych. Na tym etapie stosowane są dwa kryteria: nie jest dopuszczalne przepełnienie limitu w grupie (o ile sumaryczna liczba dostępnych miejsc w grupach nie przekracza liczby osób zapisanych na przedmiot) oraz minimalizowana jest liczba konfliktów (czyli sytuacji, w których student byłby zapisany do dwóch grup, których spotkania odbywają się w tym samym czasie). Przydział do grup może również uwzględniać ranking – w pierwszej kolejności podejmowane są próby ułożenia optymalnych planów dla studentów o jak najwyższej pozycji w rankingu.

Ostatnim – opcjonalnym etapem – jest giełda. Na tym etapie studenci mają już swoje miejsca w grupach. Jeśli jednak z jakichś względów chcą zmienić grupę zajęciową w obrębie przedmiotu, mogą złożyć ogłoszenie o chęci przeniesienia się do innej grupy zajęciowej. Po zakończeniu tej tury uruchamiany jest ponownie mechanizm przydziału, który realizuje ogłoszenia giełdowe, tzn. w przypadku, gdy istnieje symetryczne ogłoszenie lub istnieje wolne miejsce w grupie, to następuje przeniesienie studenta do docelowej grupy zajęciowej.

Bogata oferta wariantów rejestracyjnych w USOSWeb pozwala na realizację rozmaitych scenariuszy zapisów na przedmioty. Istotne jest to, że zarówno rejestracja bezpośrednia, jak i dwuetapowa mogą uwzględniać ranking, a co za tym idzie nie ma konieczności realizacji zapisów jedynie w oparciu o zasadę „kto pierwszy ten lepszy”.

Kierownik projektu USOS Marcin Drozd (Centrum Informatyzacji)