Pilotażowe wdrożenie modułu Planista 3 na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

Na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych trwa pilotażowe wdrożenie modułu Planista 3. Jest to kolejna z aplikacji rozwijanych i bezpośrednio zintegrowanych z systemem USOS.

Efektem finalnym działania modułu Planista 3 jest utworzenie oficjalnego planu zajęć dla danej jednostki, który zapisany zostanie w bazie systemu USOS. Plan ten jest widoczny zarówno w systemie USOS, jak również w serwisie USOSWeb, pozwalając w łatwy sposób zapoznać się z terminami i salami, w których prowadzone są zajęcia, przez konkretnych prowadzących oraz pozwalając zweryfikować jakie zajęcia odbywają się w danej sali czy też sprawdzić, gdzie i kiedy odbywają się spotkania konkretnych grup zajęciowych.

Każdy plan w systemie USOS funkcjonuje w kontekście cykli dydaktycznych oraz jednej lub większej liczby par, na które składają się jednostka oferująca przedmiot oraz jednostka, dla której przedmiot jest prowadzony. Elementami składowymi planu są zajęcia odbywające się w ramach wskazanych cykli oraz związane z tymi zajęciami grupy zajęciowe, terminy, sale, osoby prowadzące.

Plany zajęć w USOS dzielą się na plany oficjalne i plany robocze. Plan oficjalny dotyczy całej uczelni, jest publicznie dostępny (np. w serwisach internetowych takich jak USOSweb) i powinien być traktowany przez społeczność uczelnianą jako obowiązujący. Plan roboczy jest natomiast wstępnym projektem, który po ułożeniu można zapisać, czyli utworzyć na jego podstawie fragment planu oficjalnego. Zawsze istnieje co najwyżej jeden plan oficjalny dla konkretnego zbioru cykli dydaktycznych. W USOS można zdefiniować wiele planów roboczych dla dowolnych zbiorów cykli dydaktycznych.

Ważnym aspektem układania planów w Planiście 3 jest tzw. rozbijanie zajęć na spotkania, czyli tworzenie spotkań odpowiadających terminom grup zajęciowych. Spotkaniem nazywamy każdy rozpoczynający się i kończący w tym samym dniu nieprzerwany odcinek czasowy (mający dokładnie wyznaczoną datę oraz godzinę początku i końca), w trakcie którego jedna sala jest zajęta w ramach odbywania się zajęć (lub innego wydarzenia, związanego nie z planem studiów, ale z rezerwacją sal). Zobaczmy przykładowy efekt rozbijania zajęć na spotkania: Jeżeli dla konkretnej grupy zajęciowej zdefiniowano termin co poniedziałek, godz. 12:15-14:00, przez cały semestr, w sali 105 budynku C, to w efekcie ułożenia planu powstanie kilkanaście odrębnych spotkań odbywających się w kolejne poniedziałki we wskazanych godzinach i wskazanej sali. Spotkania te tworzy się ręcznie lub automatycznie jako serię, na którą można następnie nanieść indywidualne poprawki – np. jeżeli w przypadku wyżej przytoczonych zajęć prowadzący grupę zajęciową zapowiedział, że w drugim miesiącu semestru będzie przebywał za granicą, poniedziałkowe spotkania z tego miesiąca można przesunąć na ustalone dni w innych miesiącach semestru.

Istotną cechą działania Planisty 3 jest możliwość układania planu niezależnie dla różnych tygodni, a tym samym planowanie zajęć o mało regularnych terminach spotkań (np. w przypadku studiów zaocznych). Inną przydatną opcją jest możliwość rozbijania zajęć na spotkania z pominięciem dni oznaczonych w kalendarzu wydarzeń uczelni jako wolne od zajęć. Ponadto dostępna jest funkcja wykrywania różnego rodzaju niespójności i konfliktów (np. nakładające się terminy zajęć w jednej sali, zajętość prowadzącego w danym czasie) i zarządzania nimi.

Program Planista 3 umożliwia oglądanie danych z różnych perspektyw (sale, przedmioty lub pracownicy; terminy lub spotkania), pozwalając na wybór najbardziej odpowiedniego w danej sytuacji ujęcia prezentowanych informacji.

Wdrożenie modułu Planista 3 na Wydziale MiNI jest prowadzone własnymi siłami przez jego specjalistę Pana Huberta Pająka, który został wstępnie przeszkolony przez Centrum Informatyzacji.

Źródło: Centrum Informatyzacji PW