Ogólnouczelniany system ewidencji dorobku REPO

System informatyczny Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej (tzw. Repozytorium) zawiera informacje o prowadzonych pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych. 

W Repozytorium znaleźć można szczegóły dotyczące publikacji oraz oceny parametrycznej pozycji naukowej poszczególnych pracowników i jednostek (tzw. indeks Hirscha). Celem jego opracowania było zapewnienie łatwego dostępu do informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych na Uczelni badań, specjalizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. System będzie też platformą komunikacyjną Politechniki Warszawskiej z innymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami finansującymi badania naukowe.

Koncepcja i projekt techniczny Repozytorium opracowane zostały na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW jako projekt PASSIM (w ramach zadania badawczego SYNAT finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a prowadzonego nie tylko przez PW, ale także kilka innych ośrodków naukowych). Również dalsze rozwijanie systemu pozostanie w rękach zespołu autorskiego z WEiTI.

Za organizację prac związanych z wdrożeniem projektu, takich jak: przygotowanie podstaw prawnych, prowadzenie szkoleń oraz weryfikację danych w istniejących wcześniej w PW bazach dorobku naukowego, odpowiada z kolei Biblioteka Główna (zadanie dofinansowane ze środków MNiSW).

Opieka techniczna nad bieżącą eksploatacją systemu jest zadaniem Centrum Informatyzacji. Kończone są uzgodnienia treści zarządzenia Rektora w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej.

Mechanizmy zastosowane w systemie REPO znacząco i pozytywnie różnią go od innych podobnych rozwiązań, które ostatnio pojawiły się w Polsce, w tym od Polskiej Bibliografii Narodowej. Przede wszystkim autorzy starali się zapewnić realizację dwóch założeń:
- aby system był otwarty na zmiany, takie jak pojawienie się potrzeby wyróżnienia nowych rodzajów dorobku i sposobów ich opisu,
- aby system posługiwał się mechanizmami business inteligence, co pozwala na bardzo zaawansowane wyszukiwanie kontekstowe oraz na unikanie dublowania wpisów różniących się w wyniku pospolitych błędów obsługi.

Prosimy zapoznać się z załączonymi w tym artykule slajdami. Slajd po prawej stronie ilustruje dorobek prof. Henryka Rybińskiego, kierownika tego projektu.

Od niedawna system jest udostępniony wszystkim jednostkom uczelni i powinien być intensywnie zasilany danymi o dorobku poszczególnych naukowców. Za aktualność i kompletność danych gromadzonych w systemie odpowiadają poszczególne jednostki organizacyjne PW, które prowadzą działalność naukową, badawczą i dydaktyczną. Każdy naukowiec powinien zabiegać o umieszczenie w Repozytorium pełnego opisu swego dorobku, bowiem niebawem spoczywający na uczelni ustawowy obowiązek przeprowadzania corocznej oceny każdego pracownika będzie dokonywany bezpośrednio w tym systemie. Podobnie będzie z ocenami w związku z planowanym awansem lub nadaniem stopnia lub tytułu naukowego oraz okresowe sprawozdania i oceny z funkcjonowania jednostek. Istotne jest też znaczenie i wręcz wpływ takiego systemu na cytowalność publikacji, bowiem system jest intensywnie przeszukiwany (co jest obserwowane na bieżąco przez administratorów systemu) przez mechanizmy wyszukiwarek, zwłaszcza najbardziej nas interesującej Google.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej Biblioteki Głównej Politechniki, a najlepiej zajrzeć do już istniejących zasobów Repozytorium pod tym adresem. Tym bardziej, że uruchamiając system jego autorzy zadbali o wygodę pracowników uczelni i zaimportowali do zasobów bazy danych Repozytorium dorobek publikacyjny udostępniany w istniejących dotąd bazach danych wewnętrznych i zewnętrznych, np., Google Scholar, Springer, Scopus. Można więc natknąć się na spory fragment swego dorobku, pozostaje go jedynie uzupełnić.