Nowy system rozrachunków ze studentami

1 września br. wdrożono zintegrowane rozwiązanie połączonych systemów informatycznych SAP FICA-USOS funkcjonujące w zakresie rozrachunków ze studentami. Wcześniej sprawdzono je na Wydziałach: Architektury, Samochodów i Maszyn Roboczych oraz w Domu Studenckim „Riviera”.

Przejście do korzystania z systemów* SAP FICA-USOS jest poważnym wyzwaniem, zwłaszcza, że obejmuje dużą liczbę użytkowników na wydziałach Uczelni oraz w domach studenckich. Centrum Informatyzacji przypomina, że formularz do nadawania uprawnień do pracy w SAP FICA znajduje się na stronie CI. W przypadku, gdy użytkownik nie ma założonego konta w systemie SAP, powinien złożyć wniosek na formularzu zgłoszenia dla nowego użytkownika. Należy pamiętać, że nadanie uprawnień może się łączyć z koniecznością instalacji oprogramowania na stanowisku roboczym użytkownika.

Celem wsparcia użytkowników końcowych, we wskazane niżej dni (do 6 listopada 2015 r. w budynku Administracji Centralnej przy ul. Noakowskiego 18/20, w sali 100), uruchomiony będzie punkt konsultacyjny. Problemy można też zgłaszać do Service Desk, dzwoniąc pod numer telefonu wewnętrznego: 5999 lub pisząc na adres mailowy: 5999@pw.edu.pl. Na stronie www.5999.pw.edu.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, pozwalający na doprecyzowanie opisu zgłaszanego problemu.

Taki sposób obsługi, ustalający jeden kanał komunikacji, pozwala na budowanie bazy informacyjnej o problemach i sposobach ich rozwiązywania, co w dłuższym horyzoncie czasowym przyspieszy obsługę zgłoszeń. Harmonogram wsparcia jest następujący:

Centrum Informatyzacji prosi o rozpropagowanie tej informacji wśród znanych Państwu użytkowników.

*Uruchomienie systemów poprzedzały zarówno testy, jak i szkolenia użytkowników.

Podobny materiał:
Podział funkcjonalności między CM USOS i SAP

Źródło: Centrum Informatyzacji PW