Kto? Co? Po co? Ubezpieczenie NNW

Zdjęcie przedstawia pacjenta i pielęgniarkę

Suma ubezpieczenia na osobę to 63 000 zł/ fot. LipikStockMedia, freepik 

Pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpiecza nas UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

Ubezpieczenie obejmuje okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. i dotyczy zdarzeń na terenie kraju i za granicą. Jednorazowa, roczna składka wynosi 56 zł. Jest ona potrącana z wynagrodzenia lub stypendium doktoranckiego wypłaconego w październiku lub listopadzie 2022 r. Gdy chcemy zrezygnować z ubezpieczenia należy zgłosić to na piśmie w Kwesturze - Dział Płac do 14 października 2022 r. 

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za:

  • trwałe następstwa wszelkich rodzajów zawału serca i wszelkich odmian krwotoku śródmózgowego,
  • trwałe następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji,
  • szkody wynikłe w czasie udziału w zajęciach wychowania fizycznego (w tym w zajęciach na basenie),
  • wyjazdach na zajęcia terenowe (np. skałki, groty), praktykach (np. zakłady przemysłowe, fabryki itp.), zajęciach w klubach i zespołach studenckich, zajęciach w ramach kół naukowych, różnego rodzaju imprezach okolicznościowych i rozrywkowych,
  • szkody wynikłe wskutek wykonywania podstawowych form aktywności sportowo – turystycznej,
  • szkody związane z czynnym uprawianiem tzw. pilotażu amatorskiego w odniesieniu do wytypowanej grupy studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Świadczeniem są objęte zdarzenia tj. śmierć ubezpieczonego, koszty nabycia protez i środków pomocniczych, przeszkolenia zawodowego inwalidów, zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczą również oparzeń i odmrożeń, wstrząśnięcia mózgu, złamań, zatruć, urazów itp. Suma ubezpieczenia na osobę to 63 000 zł.

Jak zgłosić szkodę?

  • Poprzez stronę internetową Wykonawcy: www.uniqa.pl
  • Wysyłając formularz (załącznik nr 1) na e-mail: szkody.szkolne@uniqa.pl
  • Dzwoniąc na infolinię +48 22 188-52-65 lub 42-66-66-500
  • Przesyłając korespondencję na adres: UNIQA TU S.A. ul. Chłodna 51, 00-678 Warszawa.

Pamiętaj! Wypełnione druki zgłoszenia szkody powinny być potwierdzone w Dziale Płac (pracownicy i doktoranci) lub w Dziale Finansowym, ul. Noakowskiego 18/20, pok. 325 (studenci). Należy także dołączyć dokumentację przebiegu leczenia.

Jeśli chcę przystąpić do ubezpieczenia

Pracownicy:

Osoby zatrudnione po 1 października 2022 r. składają w sekretariacie Działu Płac PW pisemną deklarację dotyczącą potrącania składki oraz dowód jej wpłaty.

Studenci:

Proszeni są o opłacenie składek do 30 listopada 2022 r. Jeśli rozpoczynają nowy rok akademicki od semestru letniego mają na to czas w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia studiów.

Osoby, które wpłacą składkę po tych terminach, zostaną objęte ubezpieczeniem od następnego dnia po opłaceniu składki.

Za ubezpieczenie można zapłacić w kasach Banku Pekao S.A. w Warszawie przy ul. Noakowskiego 18/20 i w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Trzeba zachować dowód wpłaty.

Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne Politechniki Warszawskiej o numerze:

71 1240 1053 5111 8100 0010 0091 – Warszawa,
74 1240 1053 5111 7000 0010 0091 – Płock.

Za zgodą Dziekana wpłaty mogą być przyjmowane na wydziale.

Jak zrezygnować?

Z ubezpieczenia można zrezygnować pisemnie w Kwesturze - Dział Płac do 14 października 2022 r.

Szczegółowe informacje o dostępne są w informacji Kanclerza PW w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.