Informatyzacja Politechniki Warszawskiej

Po kilku latach trudnych sporów z niedoszłymi wykonawcami centralnego systemu informatycznego PW, od wdrożenia w 2012 roku nowego systemu kadrowo-płacowego rozpoczęły się długo oczekiwane zmiany w informatyce obsługującej zarządzanie naszą uczelnią.

Kompleksowa informatyzacja Politechniki to długotrwały proces, którego ramy czasowe wyznaczają różne czynniki - od koniecznych nakładów pracy na określenie potrzeb, wybranie i dostosowanie rozwiązań oraz ich wdrożenie do stosowania, po posiadane zasoby osobowe, techniczne i finansowe. Od początku kadencji obecnych władz rektorskich postanowiono nadać temu procesowi większą dynamikę, choć jej ograniczeniem są skromne środki finansowe. Tym bardziej więc postarano się o wykorzystanie rezerw i nastawiono się na poszukiwanie finansowania zewnętrznego.

W warstwie organizacyjnej nowa jakość polega na zintegrowaniu posiadanych zasobów, dotychczas podzielonych na odrębne komórki organizacyjne i powołanie w ich miejsce jednego ośrodka – Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej (jego model organizacyjny ilustrują slajdy 1 i 2 z galerii poniżej). Przyniosło to już wyzwolenie efektu synergii w zakresie kompetencji pracowników.

Zmianom organizacyjnym towarzyszą prace nad koncepcjami programowymi. Ich efektem będzie opracowanie niebawem szczegółowej „Strategii informatyzacji PW do roku 2020” jako zwieńczenia sformułowanych rok temu przez Senat poprzedniej kadencji założeń takiej informatyzacji oraz kroczącego programu rocznych zadań informatyzacji, będącego realizacją tych założeń i tej strategii (ilustruje to slajd 3).

Już obecnie trwają prace w ramach najbardziej oczywistych projektów. Od jesieni 2012 r. prowadzony jest projekt przygotowania i wdrożenia w drugiej połowie 2014 r. nowego systemu finansowego. Rozpoczął się także proces przygotowania modułu centralnego ewidencji studiów, który będzie wdrażany w jednostkach PW w rozpoczynającym się roku akademickim. Jest on niezbędny do zintegrowania procesów obsługiwanych przez przygotowywany system finansowy z obsługą procesów dydaktycznych i spraw bytowych studentów.

Wdrożenie obu tych systemów jest niezbędne, aby nasza uczelnia mogła sprostać nowym zasadom sprawozdawczości koordynowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która w 2014 roku ma zastąpić dotychczasową sprawozdawczość GUS, a równocześnie jest podstawą obliczania dotacji ministerialnej dla uczelni. Działania realizujące program informatyzacji nie kończą się na opisanych wyżej przedsięwzięciach. Będziemy o nich regularnie informować na łamach tej rubryki Biuletynu Politechniki Warszawskiej.

dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Pełnomocnik Rektora ds.Informatyzacji PW

Slajd 1

Slajd 2

Slajd 3